Ապրիլի 8-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ հիշարժան ու հագեցած օր է Ձեզ սպասվում․․․

Ապրիլի 8-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ հիշարժան ու հագեցած օր է Ձեզ սպասվում․․․

ԽՈՅ 

Ամեն ինչ չէ, որ հեշտությամբ կտրվի, բայց դուք համառ կլինեք և անկախ ամեն ինչից մտածածից չեք հրաժար-վի: Հնարավոր է հաջողություն այն գործում, որին վերջին շաբաթ ներին մեծ ուժեր եք նվիրել: Երբեմն բարդ կը-լինի նոր խնդիրները լուծելը, բայց այստեղ էլ բոլոր դժվա րություններից գլուխ կհանեք: Կօգնի հնարամտությու-նը. դուք կգտնեք նպատակին տանող ճանապարհները, որոնց մասին մյուսները նույնիսկ գլխի էլ չեն ընկել: Երե-կոյան լավ է խուսափեք ծանրաբեռնվածութ յունից ու սթրեսային իրավիճակներից: Հանգիստն ու պայմանների փոփոխությունը ձեզ չեն խանգարի: Մտերիմ ները ուրախ կլինեն ժամանակ անցկացնել ձեզ հետ և հնարավոր է՝ ինչ-որ հետաքրքիր բան առաջարկեն:

ՑՈՒԼ 

Բարենպաստ, թեթև ու հետաքրքիր օր է: Դուք հրա շալի գլուխ կհանեք ստան ձնած ամեն ինչից, հաճախ ճիշտ պատասխաններ կգտնեք այն հարցերին, որոնք շրջապատողներին փակուղու առաջ էին կան գնեցրել: Չեն բա-ցառվում աշխատանքի կամ երկա րաժամկետ համագոր ծակցության առաջարկները:Այստեղ առանց երկար մը-տածելու կարող եք համաձայնությամբ պատասխանել:Օրվա երկրորդ կեսը կուրախացնի հաջող զուգադիպութ-յուններով ու հաճելի լուրերով: Հավան ական են անսպասելի այց եր, հանդիպումներ մարդկանց հետ, որոնց վա-ղուց չեք տեսել: Շատ բաների մասին կհա ջողվի զրուցել, այդ զրույցներն էլ ձեզ հետաք րքիր մտքեր կտան:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ

Հագեցած օր է, որի ընթա ցքում ստիպված եք լինելու զբաղվել ոչ միայն ծանոթ գործերով, այլև լրիվ նոր բանով: Ամենայն հավանա կանությամբ, պետք է ոտքի վրա սովորեք: Բարեբա խտաբար, դուք արագ կմտա պահեք ա-մենն, ինչ կա րող է կարևոր լինել:Օրվա սկզբին տրամադրությունը հաճախ կարող է փոխվել, իսկ երկրորդ կեսն ավելի հանգիստ կանցնի, ապրումների առիթներ չի բերի: Այդ հատ վածում հնարավոր են անսպասելի այցեր, ո-րոնց համար շատ ուրախ կլինեք, ինչպես նաև հանդիպումներ հին ծանոթների հետ:Որոշ Երկվորյակ ներ կարև-որ բան կիմանան:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ

Գործնական տեսանկյունից հրաշալի օր է: Շահավետ գործարքներ կնքելու շանս կունենաք,չի բացառվում՝ եկա-մուտ ների նոր աղբ յուր գտնեք: Որոշ Խեցգ ետիններ առաջարկներ կստա նան, որոնց ա ռանց երկար մտ ծելու համաձայնությամբ կպատասխանեն ու չեն զղջա դրա համար: Արդյունավետ կանցնեն բանակցությունները, ձեզ համար դժվար չի լինի շրջապ ատողներին սեփական ճշմարտացիության մեջ համոզելը:Անձնական հարաբերու-թյուններում էլ կգերակշ ռեն դրական միտում ները: Դուք կես խոսքից կհաս կանաք սիրելիին, կաշխատեք ամեն հարցում աջակցել ու հաճելիորեն զարմացնել: Նա էլ նույն ձևով կպատ ասխանի:

ԱՌՅՈՒԾ

Օրվա սկիզբը վառ, հետաքրքիր ու ոգեշնչող կլինի: Նոր գաղա փարներ կունենաք, ոգևորությամբ կստա նձնեք դրանց իրագոր ծումը: Դժվարությունները ձեզ չեն վախեցնի, կգտնեք ճանապար հին առաջ եկած բոլոր խոչըն-դոտները հաղթահարելու ձևը: Շատ Առյուծների պետք կգա կենսափորձը, որի շնորհիվ նշանի ներկայացուցիչ-ները լուրջ սխալներ չեն անի:Օրվա երկրորդ կեսը պրակ տիկ հարցերը լուծելու, կարգուկանոն հաս տատելու և անպի տան բաներից ազատ վելու շանս կընձեռի: Այդ ժամանակահատ վածը հարմար է նաև տան համար օգ-տակար իրեր գնելու համար:

ԿՈՒՅՍ 

Աշխատեք մանրուքների պատճառով չնյարդայնանալ, ուշադրություն չդարձնել ցավալի թյուրիմացություններին ու անհաջող զուգադիպություններին: Հուզական դաշտը անկայուն կլինի օրվա սկզբին, ժամանակի ընթացքում դրական միտում ների ազդեցությունը կուժե ղանա, տրա մադրությունն էլ կլա վանա:Անցյալում կմնան կասկած-ները, որոնք խան գարում էին ձեզ առաջ շարժվել:Օր վա երկրորդ կեսը լավ գաղափա րներով լի կլինի, որոնց ի-րագործմանը կարող եք միան գամից անցնել: Ընկերները հաճույքով կօգնեն ձեզ:Երեկոն հարմար է սիրային ժա-մադրությունների համար: Դուք հեշտությամբ ընդհանուր լեզու կգտնեք սիրելիի հետ:

ԿՇԵՌՔ 

Հագեցած, վառ ու հիշարժան օր է: Նոր հնարավո րություններ կբացվեն, աշխա տեք դրանցից յուրա քանչյուրից օգտվել: Սովորա կանից հաճախ հաջողակ կլինեք գոր ծերում, երբեմն ձեզ կաջակ ցեն մարդիկ, որոնցից նման բան չէիք սպաս ում: Հա ջող կլինեն իմպրովիզներն ու փորձարկումները: Եթե դուք ձեր ճանապարհով գնաք, ա-րագ կհասնեք դրված նպատակներին:Բարենպաստ օր է շփում ների համար: Դուք շա տերի հետ արագ ընդհա-նուր լեզու կգտնեք, հաճախ լավ տպավո րություն կթողնեք նրանց վրա, ովքեր նախկինում միայն ուրիշ ների թե-րություններն են նկատել:

ԿԱՐԻՃ

Օրն իրա դարձությու ններով հագեցած կլինի: Հա ճախ ստիպ ված եք լինելու միա ժամանակ մի քանի գոր ծով զբաղվել, միաժամանակ հազար ու մի բանի մասին մտածել: Հազիվ թե ինչ-որ մեկը դրանից ձեզանից լավ գլուխ հանի: Չի բացառվում՝ օրվա մեծ մասը նվիրեք ուրիշների խնդիրների լուծմանը: Դա ուժեր կխլի: Բայց դուք հա-զիվ թե բողո քեք, քանի որ կստա նաք հենց այն արդ յունքը, որին ձգտում էիք:Օրվա երկ րորդ կեսը հետաքրքիր ծանոթությունների ու հանդիպումների շրջան կլինի, որոնք էլ նոր հարաբերությունների սկիզբ կդնեն: Շատ Կա-րիճների ինտուիցիան կհուշի՝ ում հետ արժե գործ ունենալ, իսկ ումից է լավ հեռու մնալ:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ 

Գործնական տեսանկյունից հաջող օր է: Նոր հեռանկարներ կբացվեն, չի բացառ վում՝ լավ գումար աշխատելու կամ շահավետ գործարքներ կնքելու հնարավորություն լինի: Հավանական են հաջող գնում ներ: Դուք գումարին թեթևա մտորեն չեք վերաբերվի, կխու սափեք զուր ծախ սերից:Ներդաշնակ կդասա վորվեն մտերիմ ների հետ հարաբե րությունները, վեճերի ու տարաձայ նությունների համար առիթ ներ չեն ստեղծվի: Օրվա երկ րորդ կեսը հարմար է սիրային ժամադրու թյունների համար, որոնք անմո ռանալի պահեր կպարգևեն: Այդ շրջանը բարենը-պաստ կլինի նաև սեփական զգացմունք ներից գլուխ հա նելու համար: Շատ բան կպարզվի:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Օրվա առա ջին կեսը կա րող է հոգսեր ու դժվա րություններ բերել: Բայց շատ անհան գստանալու կարիք չկա. շուտով ամեն ինչ կհարթվի, դուք ընդհանուր լեզու կգտնեք բոլորի հետ, նաև նրանց, ում հետ առաջ հաճախ էիք վիճում: Իսկ առայժմ բացասական հույզերին մի տրվեք և աշխատեք զբաղվել այն գործերով, որոնցից կարող եք ինքնուրույն գլուխ հանել:Շուտով դրա կան միտում ների ազդե ցությունը կուժե ղանա, տրամա դրությունը կլա-վանա, կյանքն էլ կհար թվի: Օրվա երկրորդ կեսին հնարա վորություններ կտես նեք, որոնք նախկինում չեք նկա-տել: Կարող եք կարևոր որոշում ներ ընդունել. դուք չեք սխալվի:

ՋՐՀՈՍ

Թեթև, հետաքրքիր ու ոգեշնչող օր է: Դուք պատասխաններ կգտնեք շատ հարցերի, որոնք նախկինում ձեզ փա-կուղու առաջ էին կանգ նեցնում: Չեն բացառ վում հաճելի ծանոթութ յունները, հնարավոր է ընկե րական կամ սիրա յին հարաբե րությունների սկիզբ: Դուք շատերի վրա ուժեղ տպավորություն կթողնեք, հաճախ դուր կգաք մարդկանց, որոնք նախ կինում ձեզ չէին համա կրում:Աշխա տանքի և բիզնեսի հետ կապված հրա շալի գաղա-փարներ կունենաք: Դեռևս պարզ չի լինի, թե երբ եք կարողանալու դրանք կյանքի կոչել, բայց դուք ամեն ինչ ինչ-պես հարկն է մտածելու համար ժամանակ կունենաք: Մտահղացումներով կիսվելու հարցում մի շտապեք. հա-զիվ թե ինչ-որ մեկը կարողանա դրանք ճիշտ գնահատել:

ՁԿՆԵՐ

Դուք հեշտությամբ ընդհա նուր լեզու կգտնեք շրջապա տողների հետ, հաճախ կհաս կանաք, թե ինչ կա քիչ ծա-նոթ մարդկանց հոգում: Հնարավորություն կունենաք վերականգնել գործնական կամ ընկերական հարաբերու-թյունները, որոնք նախկինում կարևոր դեր են խաղացել ձեր կյանքում: Կարող եք քննարկել և՛ աշխատանքային հարցերը, և՛ անձ նական գործերը. երկու դեպքում էլ քննար կումն օգուտ կտա:Օրվա երկրորդ կեսը հար մար է ֆինանսական հարցերը լուծելու համար, շահավետ գործարքներ կնքելու հնարավորություն կտա: Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք առօրյա գործերից, միապաղաղ խնդիրներն էլ ձեզ չեն ձանձրացնի: Ժամանակ կմնա հանգստի և մտերիմների հետ հաճելի շփումների համար:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS