Ատամնաբույժները ցնցված են․․․Այժմ հնարավոր է ատամ աճեցնել ցանկացած տարիքում, այն էլ բնական ճանապարհով

Ատամնաբույժները ցնցված են․․․Այժմ հնարա վոր է ատամ աճեցնել ցանկացած տարիքում,այն էլ բնական ճա-նապարհով։Այժմ մարդիկ կարող են ինքնուրույն ատամ աճեցնել՝հրաժարվելով պրոթեզներից և իմպլանտներից։

ԱՄՆ Կոլումբիական համալսարանի ստո մատոլոգիայի պրոֆե սորի անհա վանական բացա հայտումը ցնցել է գիտական աշխարահը։ Պարզվում է, որ ատամներ հնարավոր է աճեցնել ցանկացած տարիքում։ Դա թույլ կտա զերծ մնալ իմպլանտների և անհարմար պրոթեզների օգտագործումից։

Խնդիրն այն է, որ իմպլանտների տեղա դրումը պահանջում է մշտական այցելություններ ատամնա բուժարան, հաճախ ուղեկց վում է ցա վերով, դիսկոմ ֆորտով և բորբոքում ներով։ Իսկ ահա Մաոն այլ ճանապար հով է գը-նացել։ Նա գտել է միջոց, որը թույլ է տալիս ինքնու րույն աճեցնել ատամ։

Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ԶԼՄ-ներում ժամանակ առ ժամանակ հայտն վում են նմանա տիպ նորություններ։ Բնականաբար, դա հանգիստ չի տալիս մարդկանց, և բոլորն էլ ցանկանաում են իմանալ, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։

Ինչպես աճեցնել ատամ

Բժիշկը մշակել է հատուկ տեխնիկա․ անմիջապես դա տարկ ալվեոլի մեջ բնա կան նյութից պատրաս տված՝ ա-տամի ձև հիշեցնող կարկաս է տեղա դրվում։ Այն պիտի հպվի աճի խթանիչին։ Միջի նում 9 շաբաթից սկսում է ատամ աճել, որն անթերի է միանում է պերիոդոնթալ կապերին։

Մի քանի գործոններ ստիպում են պացի ենտի սեփա կան բջիջ ներին արտա դրել ատամի հյուս վածքներ՝ ընդ որում նշված ուղղությամբ, ինչի արդյունքում ձևավորվում է ճիշտ ֆորմայի լիարժեք ատամ։ Արդյունքում ստաց-վում է, որ ատամն աճել է բնական ճանա պարհով։

Պրոֆեսոր Մաոյի բացահայտման արդյունքն է․ այսուհետ կա ընդամենը 9 շաբաթում անմիջապես պացիենտի բերանում ատամ աճեցնելու հնարավորություն ։ Այս մեթոդը ստոմատոլոգիայի աշխարհում իսկական հեղափո-խություն է։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS