Դուք չեք էլ պատկերացնի, թե ինչ տեղի կունենա Ձեր օրգանիզմում, եթե ամեն առավոտ նույն ժամին 1 բաժակ գոլ ջուր խմեք․․․

Դուք չեք էլ պատկերացնի, թե ինչ տեղի կունենա Ձեր օրգանիզմում, եթե ամեն առավոտ նույն ժամին 1 բաժակ գոլ ջուր խմեք․․․

Ձեր մտքով սա նույնիսկ չի էլ անցել։Նրանից, թե որքան գրա գետ կսկ սենք մեր առավ ոտը, կախված է ոչ միայն մեր աշխատո ւնակությունը ամ բողջ օրվա ընթաց քում, այլ նաև ինքնազգա ցողությունը: Այս պիսով, որպ իսի վերջ նականապես արթ նանանք, մենք միա ցնում ենք սիրելի երաժշտո ւթյունը, լոգանք ենք ընդունում և սուրճ ենք ըմպում: Սակայն արդյո՞ք սա բավական է նրա համար, որ մեր արթնանալը օրգանիզմի համար առավել օգ-տակար դառնա:

1․ Քաղցած ժամանակ գոլ ջրի օգտակարությունը

Բժիշկները և դիետոլոգները խորհո ւրդ են տալիս առ ավոտը սկսել ոչ թե բո ւրավետ սո ւրճից, այլ գոլ ջուր ըմ-պելուց: Հաջորդիվ կխոսենք, թե դա ինչ օգուտ և առող ջացում կտա ձեզ:

2․ Գոլ ջուրը աղիների համար

Գոլ ջրի ընդա մենը մեկ բաժակը «միաց նում է» աղի ները՝ պատրաս տելով դրանք սնունդի ընդո ւնմանը: Բացի այդ, գոլ ջուրը լվանում է աղիների պատերը՝ վերացնելով տոքսինները:

3․ Գոլ ջուրը փորկապության դեմ

Եթե ձեզ անհանգստացնում է հաճախակի փորկ ապությունը, այդ խն դիրը նո ւյնպես կարելի է լուծել գոլ ջրի օգ-նությամբ: Գոլ ջուրը լուծում է պնդացած ճարպերը, որոնք կուտակվում են աղիների պատերին:

4․ Գոլ ջուրը նիհարելու համար

Ապացուցված է, որ ամեն օր 200-400 մլ գոլ ջրի օգտագործումը առավոտյան՝ քաղցած ժամանակ, բարձրացնում է մարմնի ջերմությունը՝ դրանով էլ արա գացնելով նյո ւթափոխա նակությունը 30%-ով:Արդյո ւնքում օրգանիզմը սկսում է ավելի շատ կալորիա այրել:

5․ Գոլ ջուրը ցավի դեմ

Գոլ ըմպ ելիքը թուլացն ում է մկան ները, թույլ է տալիս ազատվել նաև գլխացավից:

6․ Գոլ ջուրը մաշկի համար

Գոլ ջուրը թույլ է տալիս ազատվել մաշկի վրայի ցանից, բորբո քումներից, որոնք հիմնա կանում առա ջացել են տոք սինների ազդեցո ւթյունից: Ջրի օգտագոր ծումը ոչ միայն դուրս կբերի տոք սինները, այլ նաև մաշկին կը-պարգևի մաքրություն, թարմո ւթյուն, կերիտա սարդացնի և կնվա զեցնի ծերության արտահայտումները:

7․ Գոլ ջուրը միզասեռական համակարգի համար

Ջուրը նպաստում է միզամուղմանը, ինչը արդի ական է նրանց համար,ովքեր գանգատվում են այտուցումներից: Ընդ որում երիկամները չեն ծանրաբեռնվում:

8․ Գոլ ջուրը նյարդային համակարգի համար

Արյան մաքրվելը և շրջանառման արագացումը, նաև վնաս ակար նյութերի և ենթամաշկային ճարպերի քայքա-յումը դրականորեն են ազդում նյար դային համակարգի վրա, ինչի շնորհիվ վերանում է անհանգստո ւթյունը և հուզական անկայունությունը:Բացի այդ, գոլ ջուրը կարգա վորում է քունը և առա վոտյան կենսո ւնակության զգա ցում է պարգևում, սակայն այդպ իսի արդյունքի հասնելու համար խորհուրդ է տրվում ջուրը խմել քնից մեկ ժամ առաջ, բայց սնունդի վերջին ընդունելուց առնվազն 2 ժամ անց:Նաև նշենք,որ քնելուց առաջ գոլ ջրի օգտա-գործումը նպաստում է ինսուլտի կանխելուն, քանի որ ջրիկացնում է արյունը:

Եղեք առողջ ու գեղեցիկ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS