Թեստ․ ընտրեք սիմվոլներից մեկը և կիմանաք ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան Ձեր կյանքում մոտ ապագայում․․․

Թեստ․ ընտրեք սիմվոլներից մեկը և կիմանաք ինչ փոփոխություններ տեղի կունենան Ձեր կյանքում մոտ ապագայում․․․

Ցանկանում եք իմանալ, թե այժմ կյանքի որ էտա պում ե՞ք: Ապա այս թեստը կօգնի Ձեզ որոշել, թե ապա գայում ինչ փոփոխութ-յունների է ենթար կվելու Ձեր անհատա կանությունը: Ինչը պետք է փո խեք Ձեր մեջ, որ պեսզի կյանքը և փոխ հարաբերությունները ուրիշների հետ դառ նան ներդաշ նակ և ուրախ:Այսպիսով, վստահեք Ձեր ինտուիցիային և նայեք ստորև ներկա յացված նկար ներին: Մի փորձեք մտածել և վերլուծել խորհրդա-նիշներից յուրաքանչյուրը: Պարզապես ընտրեք մեկը, որը Ձեզ ամենից շատն է հետաքրքրում կամ տես ողականորեն Ձեզ գրավիչ է:

1․ Մարզիկի փուլ․

Դուք «մարզիկի փուլում» կյանքի ամենահասուն փուլում եք: Կյան քի այս ժամա նակահատվածը բնութագրվում է ինքնամոլութ-յամբ և ինքնա սիրահար վածու թյամբ: Ձեզ հա մար կար ևոր է միայն Ձեր արտա քին տեսքը և այն, թե ինչպես եք նայում այլ մարդ-կանց աչքերին: Ձեզ թվում է, որ աշխարհը պտտվում է Ձեր շուրջը:Դուք Ձեր շրջապատին բաժա նում եք հիա ցողների և քննադա-տողների երկու կատե գորիաների:Դուք մեծ խնդիր ներ ունեք ինքնաքննա դատության և ինքնահե գնանքի հետ կապված: Ձեր եսը ուռճացված է, և դա խան գարում է Ձեր կյանքին: Աշխարհը ծնկի չի իջնում ​​Ձեր առջև: Դուք բարկանում եք ինքներդ Ձեր վրա այն բանի համար, որ չեք կարող հասնել իդեալին, չեք կարող ունենալ բոլոր ցանկալի օգուտները:

2․ Պատերազմի փուլ․

Ցավոք, բոլորը չէ, որ անցնում են «մարզիկ ների փուլ»-ն ու անցնում «պատե րազմի փուլ»: Հուսով եմ, որ Դուք հաջո ղակ եք և հասո ւնացած: «Պատերազմի փուլում» Դուք ավելի հաս ուն մարդ եք դարձել: Դուք հասկացաք, որ պետք է պատաս խանատու լինեք Ձեր գործողությունների համար: Դուք սկսեցիք գիտակցել, որ պարտավո-րություններ ունեք շրջապատող մարդկանց նկա-տմամբ:Դուք լրջորեն սկսեցիք Ձեր ուսումը կամ աշխատանքը: Դրա շնորհիվ Դուք սկսեցիք հասկանալ, որ նպատակին հասնելը կապված է դժվարությունների հաղթահարման հետ: Դուք կամք ունեք: Զվար ճանքի փոխարեն Դուք ընտրում եք անհետաքրքիր գործողութ յուններ, բայց հաս-կանում եք, որ դրան ցով զբաղվելը ապա գայում օգտա կար կլինի Ձեր համար: Դուք դար ձաք պատե-րազմող, քանի որ գիտակց եցիք հաջող ության գինը: Պայծառ ապագայի համար պայքարը սկսվում է ծու լությունը, վա-խերն ու ան-հիմն հավակնությունները հաղթահարելուց:

3․ Հռչակագրային փուլ․

Շնորհավորում եմ, Դուք հասել եք «Հռչակ ագրային փուլի», ինչը նշանա կում է, որ հաջո ղությամբ անցել եք դե-ռահասի էգոցեն-տրիզմի, Ձեզ փնտրելու և մասնագիտություն գտնելու փուլերը: «Հռչակագրային փուլում» մտա-ծում եք սերունդների մասին:Ինք-ներդ Ձեզ համար անսպասելիորեն հասկացաք, որ երեխա ներ եք ուզում: Դուք պատրաստ եք պատասխանա տվություն ստանձ-նել նրանց համար:Դուք փնտ րում եք կամ արդեն գտել եք այն պիսի զուգընկերոջ,որը կիսում է երե խաներ ունենալու Ձեր ցան-կությունը: Մեկ այլ կարևոր կետ այն է, որ Դուք ոչ միայն ուզում եք սե րունդ ունենալ,այլ ուզում եք լավ ծնող լինել: Քեզ համար կա-րևոր է, որ երեխան կարողա-նա հպարտանալ Ձեզանով:Հետևաբար, Դուք ինքներդ Ձեր առաջ դնում եք ամբիցիոզ նպատակներ: Ամենակա-րևորը `մի մոռացեք հան գստի մասին: «Այրված» ու «հոգ նած» ծնողը լավագույն օրինակը չէ, որին պետք է հետևել:

4․ Հոգևոր փուլ․

«Հոգևոր փուլը» նոր մալ մարդու ուղու վերջն է և նոր անհատակա նության ուղու սկիզբը:Զարգացման այս փու-լում գտն վելու ընթացքում Դուք գիտա կցում եք, որ նյութա կան բարիք ները, կարիերան, երե խաները, կանայք, ընկերները … կարևոր են, բայց բոլորովին անհետաքրքիր: Դուք հայտնաբերեցիք հոգևոր տիեզերքի գոյությունը և հասկացաք, որ այս երևույթի ընկալումը միակ բանն է, որ Ձեզ համար իսկապես հետաքրքիր է:Հիշեք, որ Դուք ունեք պարտականություններ, և որ շատերը կախված են Ձեզա-նից: Զգո ւշացեք հոգևոր վեհա ցումից: Դա կա-րող է Ձեզ համար մեծ աղետի վերածվել:Դուք ուզում եք մարդկանց սովորեցնել և ուղղորդելԴա արեք մեծ խնամ-քով և նրբանկատությամբ: Խոր հուրդ տվեք միայն այն դեպքում, երբ ձեզանից դա հարցնեն:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS