Կատարյալ զույգերն համաձայն կենդանակերպի նշանների․․․

Կատարյալ զույգերն համաձայն կենդանակերպի նշանների․․․

1․ Ջրհոս

Ջրհոսներին անհրաժեշտ է անընդմեջ մտավոր աշխատանք, այլապես սկսում են ձան ձրանալ: Նրա նք շատ անկախ են, իսկ ուժերը
վերականգնելու համար իրենց բավ արար ժամանակ է անհրաժեշտ: Սա բավա կանին մարդամոտ և մարդասեր լինելու նշան է, որի
ներկայացուցիչները սիրում են և միշտ պատրաստ են օգնել ուրիշներին: Ջրհոսները հեռ ատես են և խելամիտ, օժտ ված են ռազմա-
վա-րական մտածողությամբ: Իրենց կողքին պետք է լինի այն մեկը, ով կխթանի իրենց մտավոր աշխատանքը և հետաքրքիր զրուցա-
կից կլինի: Ջրհոսները փնտրում են ազնիվ, մարդամոտ, ստեղծագործ զուգընկեր:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Երկվորյակներ և Կշեռքներ
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Առյուծ, Ձկներ

2․ Ձկներ

Այս նշանի տակ ծնված բոլոր մարդիկ շատ ստեղծարար են և զգայուն: Նրանք կարեկցող են և լավ ինտուիցիա ունեն: Շատ ընկերա-
սեր են և սիրում են նոր ծանոթություններ: Հաճախ պատրաստ են հասնել օգնության՝ առանց ինչ-որ բան ակնկալելու: Հարաբերութ-
յուններում նրանց խորը էմոցիոնալ կապ է անհրաժեշտ:Հավատարիմ և հոգատար են և ակնկալում են փոխադարձ հարգանք ու բա-
րություն:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Խեցգետին, Կարիճ
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Կույս

3․ Խոյ

Ռազմատենչ Խոյը չի վախենում որևէ խոչընդոտներից և արգելքներից: Նրանք սովոր են սկզբում գործել, իսկ հետո արդեն մտածել և
ընտրություն անել: Էությամբ կրքոտ, ինքնավստահ և նպատակասլաց Խոյերը պատ րաստ են ցույց տալ իրենց քաջությունը ցանկա-
ցած պահի: Նրանց անընդհատ մրցակցություն և արագություն է անհրաժեշտ:Հարաբերություններում փնտրում են անմիջականութ-
յուն և բուռն զգացողություններ, փոխարենը պատրաստ են քնքշ ութուն և սեր պարգևել սիրելիին: Խոյերին անհրաժեշտ է իրենց նը-
ման կրքոտ զուգընկեր:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Առյուծ, Աղեղնավոր
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Կշեռք

4․ Ցուլ

Այս մարդիկ հավասարա կշռված, պրակտիկ և հուս ալի են, որոնք չեն սիր ում ճանա պարհի կեսից թողնել սկսած գործը: Նրանց մի
փոքր հա մառ կա րող են լինել, սակայն ունակ են լսել ուրիշներին: Ցուլերը հարաբեր ություններում հավատ արիմ են, ռոմ անտիկ և
զգայուն: Փնտրում են ազնիվ, վստահելի և համբե րատար զուգընկերոջը, որը կգնահատի իրենց աշխատասիրությունն ու վստահե-
լիությունը: Ցուլերը սակավախոս են, սակայն մեծ սիրտ ունեն: Նրանց անհրաժեշտ է այնպ իսի մարդ, որը միշտ իրենց կողքին կլինի՝
անկախ ամենից:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Կույս, Այծեղջյուր
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Կարիճ

5․ Երկվորյակներ

Շատ անկանխատեսելի և բարդ նշան է, որովհետև երբեք չգիտես՝ նրանց բազմ ակողմանի անձի որ մասը կարտ ահայտվի այս կամ
այն ժամանակ: Երվո րյակները մա րդամոտ և ընկեր ասեր նշան են հա մարվում՝ թեև երբեմն կարող են մո լորվել սեփական մտքերի
մեջ, ինչի պատճառով էլ ժամանակ առ ժամանակ շատ լուրջ և փակ են դառնում: Հարաբերություններում փնտրում են կիրք և զգաց-
մունքներ: Իրենց անհր աժեշտ է ոգեշնչող անձնա վորություն:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Կշեռք, Ջրհոս
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Աղեղնավոր

6․ Խեցգետին

Խեցգետինները կարող են բարդ թվալ, սակայն ամուր վահանի տակ թաքցնում են հարուստ ներաշխարհը: Զգայուն են, ազդակային,
կրեատիվ, օժտված են վառ երևակայությամբ: Էությամբ շատ հոգատար են և միշտ հոգ են տանում իրենց ընկերների և մտերիմների
մասին: Հավատարիմ են և նույնն էլ պահանջում են զուգընկերոջից:Իրենց անհրաժեշտ է համբերատար և հոգատար անձնավորութ-
յուն:

Լավագույն ընդհանում համատեղելիությունը՝ Կարիճ, Ձկներ
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Այծեղջյուր

7․ Առյուծ

Առյուծները էությամբ առաջնորդներ են, որոնք սիրում են ուշադրության կենտրոնում լինել: Նրանք պատրաստակամ են, ընկերասեր,
կենսուրախ, կրքոտ և նպա տակին հասնելու համար իրենց ոչինչ չի կարող խանգարել: Այս մա րդիկ շատ պարզ են և ճշտախոս: Նը-
րանց հարկավոր է իրենց նման հավակնոտ զուգընկեր, որն օժտ ված է հումորի զգ ացումով և լավատեսությամբ է նայում կյանքին:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիություն՝ Խոյ, Աղեղնավոր
Լավագույն համատեղելիություն հարաբերություններում՝ Ջրհոս

8․ Կույս

Կույսերը բնությունից աշխատասեր են ու պրակտիկ, հակված են մանրա կրկիտ վերլուծել իրա դարձությունները և մանրամասները:
Նրանք սովոր են շատ մտածել և մանրամասն վերլուծել սեփական խնդիրները և դրանց լուծումները: Հարաբերություններում հավա-
տարիմ են: Նրանց անհրաժեշտ է իմանալ,որ իրենք կարևոր են զուգընկերոջ համար:Կույսերը չեն արտահայտում իրենց զգացմունք-
ները, սակայն ունակ են սիրել ամբողջ հոգով:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Ցուլ, Այծեղջյուր
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Ձկներ, Կշեռք

9․ Կշեռք

Հայտնի են իրենց մարդասիրությամբ և խաղաղությամբ: Ատում են միայնու թյունը, սիրում են բովան դակալից շփումը, պաշտում են
արվեստն ու գեղ եցիկը: Չեն ընդո ւնում անար դարությունն ու անհավա սարությունը, այդ պատ ճառով էլ միշտ պաշտ պանում են
նրանց, ում նվաստացնում են և ոտնահարում իրավունքները: Նրանց անհրաժեշտ է իրենց նման խաղաղասեր և մարդամոտ զուգը-
նկեր:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Երկվորրյակներ, Ջրհոս
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Խոյ

10․ Կարիճ

Կարիճները լավ և հուսալի ընկերներ են, թեև փոքր-ինչ խորհրդավոր են թվում, քանի որ հակված չեն իրենց զգացմունքներն արտա-
հայտելու: Նրանց համբերատար զուգընկեր է հարկավոր, որորհետև Կարիճին ժամանակ է պետք՝ սիրելիին վստահելու համար: Կա-
րիճները փնտր ում են ազնիվ և խելացի զուգըն կերոջը, որի հետ պատ րաստ կլինեն կիսել իր ենց բոլոր գաղտնիքները:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Խեցգետին, Ձկներ
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Ցուլ

11․ Աղեղնավոր

Ազատասեր Աղեղնավորները չեն սիր ում, երբ իրենց ասում են՝ ինչ է պետք անել: Նրա նք հետաք րքրասեր են, սիրում են շրջագայել,
անընդհատ շարժման և կյանքի իմաստը բացահայտելու որոնումների մեջ լինել: Հակված են փիլիսոփայելու և ինքնարտահայտվելու
մեծ վարպետներ են: Բավա կանին ուրախ մար դիկ են, և նրանց անհրաժեշտ է նույ նքան ու րախ, անհոգ զուգընկեր:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Խոյ, Առյուծ
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Երկվորյակներ

12․ Այծեղջյուր

Այծեղջյուրները աշխատասեր և նպատակասլաց մարդիկ են: Նրանք լուրջ են և պատասխանատու, հավատարիմ են աշխատանքա-
յին կարգապահությանը և կարիերայում հաճախ են հասնում հաջողությունների։ Համառ են և անկախ, ատում են, երբ իրենց ասում
են՝ ինչ է պետք անել: Չեն արտա հայտում իրենց զգա ցմունքները, սակայն հավ ատարիմ են և մեծ ահոգի: Այծեղջյուրներին անհրա-
ժեշտ է ազնիվ, զգայուն զուգընկեր, որը զգուշորեն կհարթի իրենց կամակորությունն ու համառությունը:

Լավագույն ընդհանուր համատեղելիությունը՝ Ցուլ, Կույս
Լավագույն համատեղելիությունը հարաբերություններում՝ Խեցգետին

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS