Կյանքի աղյուսակում գտեք Ձեր ծննդյան տարեթիվը և իմացեք, թե ինչ կյանք է պատրաստել Ձեզ համար ճակատագիրը․․․

Կյանքի աղյուսակում գտեք Ձեր ծննդյան տարեթիվը և իմացեք, թե ինչ կյանք է պատրաստել Ձեզ համար ճակատագիրը․․․Բուդայա-
կանները համա րում եմ, որ հոգին կարող է ծնվել 9 անգամ։ Այսինքն այդքան անգամ նա աշխ արհ է գալիս մարդ կային կերպարան-
քով։ Հերթական մարմնավորման բնութագիրը Մեւան է (թարգմ․ նշան կամ խալ)։Մե-վան ցույց է տալիս՝ քանի անգամ եք դուք հայտ-
նվել այս աշխարհում, ձեզ ինչ կարմա է սպասում ու քանի կյանք է մնացել։ Ձեր Մեւան որոշելու համար նայեք այս աղյուսակը։ Ձեր
ծննդյան տարվա մոտ նշված է ձեր կյանքի թիվը։

Անհատականության կարմա՝ ըստ ծննդյան թվի

Մեւա 1

Բնավորությամբ անհանգիստ է, խառնվածքով՝ հոռետես։ Հիմնականում այս անհատը հարմարվում է իրավիճա-կին։ Հազվադեպ է
ձգտում ինչ-որ բան փոխել։ Արտաքուստ ընկերասեր է ու անկեղծ, մինչդեռ ներքուստ համառ երեխա է։ Ըստ երևույթիին տառապում
է ոգելիցից կամ թմրանյութերից կախվածությունից։ Առողջությունն ա-վաղ, կատարյալից հեռու է։ Հաճախ մարմնի ստորին հատվա-
ծի(երիկամների, միզապարկի, արգանդի կամ սեռական օրգանների)խնդիրներ ունի։Հակված է տրամադրության կտրուկ փոփոխու-
թյունների և ճնշվածության։ Ռոմանտիկ չէ, բայց սրությամբ սիրո պա կաս է զգում։ Լարված աշխա տանքը նրա համար չէ։Հանգիստ
ծրագրեր կազմելու և մտորելու կարիք ունի։ Աշխատանքը հնարավոր է՝ կապված լինի ջրի հետ։

Մեւա 2

Մարդամոտ է՝ ագրեսիայի նշույլ անգամ չունի։ Հավակնոտ չէ, նախաձեռնող չէ, բայց մանրուքներում քննախույզ է։ Հիանալի կատա-
րող է, բայց առաջնորդ չէ։ Լավագույն տարիքը 45-47 տարեկանն է։ Քաղցրասեր է, պար արտ մարմին ունի։ Կարմայի հիվադություն-
ների թվում են մեջքի,մաշկի,աղիքների և արյան հետ կապված հիվադութ-յունները։ Հարաբերություններում անչափ ուշադիր է պար-
տնյորի հանդեպ։ Ավելի շատ առաջնորդվում է զգաց-մունքներով, քան՝ տրամաբ անությամբ։ Ո՛չ չքա վոր է, ո՛չ ունևոր։ Խորհուրդ է
տրվում խուսափել մոլեխաղերից։ Դրանցով տարվելը կարող է մահվան ելքով (սպանությամբ, ինքնասպանությամբ կամ բռնությամբ)
ավարտվել։ Մասնագիտությունը կապված է հասարակության, բնության կամ դեղագործության հետ։

Մեւա 3

Շուտ է հասունանում։ Բնավորությամբ անկախ է, միշտ երիտասարդ է ու լավատես։ Դրական դատողություն ու-նի, բայց անչափ հա-
մառ է և անհ ամբեր։ Դժվար է մերվում հանգա մանքների հետ։ Լավ ագույն տարիքը 34-38 տար եկանն է։ Օրվա հոգ սով է ապրում։
Բազմաթիվ սխալներ ու բացթողումներ թույլ տալով՝ հմտութ յուններ է ձեռք բերում։ Լավ մարմնակա զմություն ունի, ուժեղ է ու գոր-
ծունյա, բայց թույլ նրբբաններ ունի և նյարդայնաց-նող խնդիրներ։ Հակված է կախվածությունների, հատկապես՝ թմրանյութերի նը-
կատմամբ։ Եթե այդ սովորո ւթյան հետ կա պվեց, ուրեմն ընդմիշտ կկապվի։ Իմպուլ սիվ ու շիտակ մարդ է։ Փողը ձեռքից բաց է թող-
նում վրիպումնե-րի պատճառով։ Խնայել բոլորովին չգտի։ Նրա համար կատարյալ են այն մասնագիտությունները, որտեղ ինքնաար-
տահայտման հնարավորություն կա․ ուսուցիչ, հռետոր, գրող կամ երաժիշտ։

Մեւա 4

Ընդհանուր առմամբ՝ դրական մարդ է, բայց թուլակամ է ու փոք-ինչ վախկոտ։ Բնույթով խոցվող է ու շատ բարի։ Կատարյալ տարի-
քը՝ 38 տարեկան։ Մարմնակզմությամբ թույլ է, ճակատը լայն է ու մեծ։ Մեծ է հավանականութ-յունը զանազան հիվանդություններով
վարակվելը։ ունի թույլ շնչառական համակարգ,աղիքնեը լավ չեն գործում։ Այս կարմայի կանայք հաճախ սեռ ական օրգանների հետ
կապված խնդ իրներ են ունենում։ Արտաք ինով ներկա-յանալի մարդիկ են,հասունա նում են վաղ տարիքից։Նրանց համար դժվար է
ամուր ու երկարատև հարաբերութ-յուններ կառուցելը։ Ընտանիք ձևավորելու հավանականությունը քիչ է։Նրանց հեշտ է խաբել, կո-
ղոպտել։ Փողն ու մնացած նյութական բարիքները շատ չեն դիմանում։ Գործունեության ոլորտի առումով ավելի բարենպաստ են տո-
ների կազմակերպման ու հասարկական կապերին առնչվող մասնագ իտությունները։

Մեւա 5

Երկդիմի մարդ է։ Եվ լավն է, և վատը։Եվ շիտակ է և շվայտ։եվ նպատակասլաց է, և ծույլ։ Բարդ տարիքը 42 տա-րեկանն է։ Առավելա-
գույնս զարգացած է ինքնապ ահպանման բնազդը։ Ամուր մարմնա կազմվածք ունի, օրգա-նիզմն ինքն իրենից վանում է զան ազան
վերքերը։ Նախահակված է ուռուցքների, տենդի, հիպերտոնիայի, աղիք-ների և արյան հետ կապված հիվանդությունների։ Սիրելու և
սիրվելու մեծ պահանջմունք ունի։ Գերիշխելու հա-կումներ ունի։ Հաջողությունը մշտապես չի ուղեկցում նրան, բայց արագ ընկրկում
է կորուստներից։ Մոլեխաղե-րով հակվածությունը սպառնում է ամեն ինչ կորցնել։ Այս մարդու համար գերադասելի է ղեկավար պաշ-
տոնը, որը զբաղեցնելիս լիովին ինքնադրս ևորվում է։

Մեւա 6

Հիանալի զարգացած է կանխազգացումը։ Բնույ թով առաջնորդ է ու նորա րար։Միշտ բարձր նպատ ակներ է ծրա-գրում և վստահա-
բար ընդառաջ գնում այդ նպա տակներին։ Ինքն իրենից գոհ է ու սար սափելի կերպով վախե-նում է ձախոր դությունից։ Լավագույն
տարիքը՝ 40 տարեկան։ Նիհար ու ոսկ րոտ է։ արագ է հոգնում, հնար ավոր են նյարդային խան գարումներ։ Հաճախ է գանգատվում
գլխացավերից։ Թոքերի, ոսկորների ու սրտի հետ կապ-ված խն դիրներ։ Հարաբե րություններում նախընտրում է ինչպես գերիշխել,
այնպես էլ՝ հնազանդվել։ Փողը ծախ-սել գիտի։ Արագ է վաստակում և նույնքան սրընթաց՝ ծախսում։ Միշտ հաջողակ չէ։ Նրանից լավ
առևտրական, ուսուցիչ, հռետոր կամ քարոզիչ դուրս կգա։

Մեւա 7

Զգացմունքները զսպել չգիտի։ Խառնվածքով լավատես է։ Ընդունակ է մարդկանց համոզել և հրապարակավ տպավորիչ ելույթ ունե-
նալ։ Հիանալի մանի պուլյատոր է։ Նեղանում ու բարկանում է, երբ իրեն ուշադ րության չեն արժա նացնում։ Անչափ ուշադիր է ման-
րուքների նկատմամբ։ Կյանքը կայուն անում է 40 տարեկանում։ Միայնակ չի կարողա նում հասնել ուզածին, քանի որ առանձնապես
նպատակասլաց չէ։ Մարմնի կազմվածքը թույլ է, հնա-րավոր են խնդիրներ՝ կապված նյարդերի, սեռական օրգանների, երիկամների
ու ստամոքսի հետ։ Ազատութ-յունն ուղղակի պաշտում է։ Հանգամանորեն է ընտրում գործընկերներին։ Հիանալի իրավաբան է կամ՝
ֆինան-սագետ։

Մեւա 8

Աչափ համառ է ու ինքնա վստահ։ Եթե ինչ-որ հայացք ներ ունի, դրանք դժվար է փոխել։ Պահպա նողական է, հա-ճախ իր կարծիքը
փաթաթում է ուրիշներին։ Արտաքուստ շատ հանդարտ է, ներքուստ՝ ուժեղ։ Խառն վածքով բարձր ինքնագնա հատականով գայլ է։
Խոշոր ու առողջ մարմին ունի։ Հնարավոր են աթերոսկլերոզ, մելամաղ-ձություն, խնդիրներ՝ կապված ողնաշարի ու նյարդերի հետ։
Կապերի առումով խտրություն չի դնում։ Սակայն հանդարտվում է, եթե ընտանիք է ստեղծում։Բավական վաղ տարիքում է հաջողու-
թյունների հասնում, շատ է կապված փողի հետ։ Աշխատանքում ընտրում է կայունությունն ու հուսալիությունը։

Մեւա 9

Բավական զգայական ու զգացմունքային մարդ է։ Բուռն, բայց անօգտակար կյանք է վարում։ Անհամբեր է և իմ-պուլսիվ։ Հակված է
ամեն ինչ ու բոլորին քննադ ատելու։ Շրջապա տից չափազանց մեծ ակնկ ալիքներ ունի։ Գործընկերներին հա ճախակի է փոխում։
Խառնվածքով նյութական բարիքները արհամարող իդեալիստ է։ Միջին տա-րիքի հասնելուց հետո սկսում է անկում ապրել։ Բոլոր
ոլորտներում։ Ուժեղ, ճկուն մարդ է, միջին մարմնակազ-մությամբ։ Հաճախ տառ ապում է անքնությունից, ինչպես նաև սրտի, աչքի
ու նյարդերի հիվանդություններից։ Ընդունակ է հմայելու առաջին իսկ հայաց քից։ Առանձնապես հաջողակ չէ։ Փող ոչ շատ ունի, ոչ՝
քիչ։ Փողի կա-րիք ունի, բայց նպատակասլացության պակասը թույլ չի տալիս։ Նախընտրած մասնագիտություններից են դիվանագի-
տությունը, դերասաական արվեստն ու կերպարվեստը։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS