Ապրիլի 11-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ Օրվա երկրորդ կեսը անակնկալներ է խոստանում

Ապրիլի 11-ի աստղագուշակ․ Կարիճներ՝ Օրվա երկրորդ կեսը անակնկալներ է խոստանում

ԽՈՅ 

Ամենատարբեր գործերի համար բարենպաստ օր է: Դուք լավ լեզու կգտնեք շրջապա տողների հետ, հաճախ կը-կարողանաք համո-զել ձեր ընդդիմախոսներին սեփական ճշմարտաց իության մեջ և դրա համար համա րյա ոչ մի ջանք չեք գործադրի: Չեն բացառվում հանդիպումները հին ծանոթների հետ:Դուք ուրախ կլինեք շփվել մարդ-կանց հետ, որոնց հետ նախկինում շատ ժամանակ եք անցկացրել:Հնարավոր է սիրա յին հարաբերություն-ների սկիզբ, որոնք շուտով կսկսեն կա րևոր դեր խաղալ ձեր կյանքում:Վս-տահեք ինտուիցիայի ձայնին: Այն անսխալ կհուշի, թե ինչ ասել ու ինչ անել, կօգնի նոր իրավիճակում խուճապի չմատնվել:

ՑՈՒԼ 

Անհանգիստ, բայց հետաքրքիր օր է: Չի բացառվում՝ ստիպված լինեք մի քանի գործով միաժա մանակ զբաղվել, ինչպես նաև օգ-նել բարդ իրավիճակում հայտնված մարդկանց:Հաճախ ստիպված եք լինելու փոխել ծրագրերը, ժամանակը մտա ծածի պես չանց-կացնել: Բայց տեղի ունեցողը ձեզ ավելի շատ կուրախացնի, քան կվշտացնի: Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է շփումների հա-մար: Հարմար ժամանակ է ընկերական հանդիպումների ու սիրային ժամա դրությունների համար: Դուք շատ լավ լեզու կգտնեք նույնիսկ նրանց հետ, ում մասին հա մարյա ոչինչ չգիտեք: Հեշտո ւթյամբ կզգաք մեկ ուրիշի տրա մադրությունը, կկռահեք վերջի-նիս ցանկությունները:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 

Օրվա առաջին կեսին խուճապից ու խառնաշփոթից խուսա փել հազիվ թե ստացվի: Ամեն անգամ պարզ չի լինի, թե ինչի վրա է պետք կենտրոնանալ առաջին հերթին: Դրա պատճառով ժամանակ կվատնեք դատարկ բաների վրա, փոխարենը զբաղ վեք իս-կապես կարևոր բանով: Ինքն երդ ձեզ դրա համար մի մեղա դրեք, քանի որ ավելի ուշ անպ այման կլրա ցնեք բաց թողածը: Առա-վել արդյու նավետ կանցնի օրվա երկրորդ կեսը: Հարմար ժամա-նակ է նոր նախաձե ռնությունների համար: Կկարող անաք հաջո-ղության հասնել նախ կինում բարդ թվացող գործում: Հաջողո ւթյամբ կլուծվեն ֆինանսական կամ ունեցվածքի հետ կապված հարցերը:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ 

Օրը բավական հոգնեցնող կլինի: Ուշադրություն պահանջող բազում գործեր կհայտնվեն,երբեմն դժվարությամբ կդնեք առաջնա-հերթությ ունները: Բայց լուրջ սխալ ներ դուք թույլ չեք տա, իսկ մնացած մանր-մունր սխալները ժամանակին կնկ ատեք ու կուղղեք: Օրվա առաջին կեսին հեշտ կլինի աջակ ցություն ստանալը, իսկ երկրորդն ավելի հարմար կլինի ինքնուրույն գործունեության հա-մար: Հավանական են աշխատանքի առաջարկներ:Որոշ Խեցգետիններ բիզնեսի հետ կապված սեփական գաղա փարները կունե-նան: Դրանք իրագոր ծելը դեռ վաղ է, բայց օգտակար կլինի մտածածը վստահելի մարդկանց հետ քննարկելը:

ԱՌՅՈՒԾ 

Ոչ մի տեղ մի շտապեք: Օրը զգուշ ություն, շրջահայ ացություն ու մտածված գործողություն ներ է պահանջում: Չարժե վստահել ա-մենին, ինչ կասեն շրջապատողները, ստացված տեղեկատվությունը պետք է ստուգել: Եր-բեմն ձեզ հատուկ մոլորության մեջ կգը-ցեն,բայց հետևանքները կարող են տհաճ լինել:Հաճախ ավելի հեշտ կլի-նի հաջողության հասնել ինքնո ւրույն գործելով,քան համա-գործակ ցության մասին ինչ-որ մեկի հետ պայմանա վորվել:Օրվա երկրորդ կեսը հնարա վորություն կտա լուծել ֆինա նսական հար-ցերը, որոնք ձեզ անհանգստաց-նում էին վերջին շրջանում: Դուք ան սխալ լավ իրեր կընտրեք:

ԿՈՒՅՍ

Բարենպաստ, արդյունավետ օր է, որը ձեզ շատ գործերում հրա շալի արդյու նքների հասնելու շանս կտա: Հա-ճախ ինտուիցիան անսխալ կհուշի, թե ինչն է պետք ստանձնել առաջին հերթին, իսկ ինչը կարող է սպասել: Հեշ-տությամբ նոր բան կսովորեք, գլուխ կհանեք բարդ գործերից, որոնց առաջ չէիք համար ձակվում անցնել:Իրենց մասին կհիշեցնեն հին ծանոթները, որոնք հաճախ հե-տա քրքիր առաջարկներ կանեն, որոնց էլ առանց երկար մտածելու կարող եք համաձայնությամբ պատասխանել: Օրվա երկրորդ կեսը հարմար է ուղևորությունների ու զբոսանքների, պայմանները փոխելու համար:

ԿՇԵՌՔ 

Օրվա սկզբին հնար ավոր են լարված պահեր, բայց չարժե վշտանալ ու դժվարությ ունները սրտին շատ մոտ ըն-դունել: Դրական մի-տումներն արագ ուժ կհավաքեն, իրա վիճակն էլ դեպի լավը կփոխվի: Չեն բացառ վում հե-տաքրքիր առաջարկները, որոնց ա-ռանց երկար մտածելու համաձայնությամբ կպատասխանեք:Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի հանդիպումներ է խոստանում: Հնարա-վորություն կունենաք հանդիպել մարդկանց, որոնց կարո-տել էիք:Որոշ Կշեռքներ հետ աքրքիր միջոցառու մներին մաս նակցելու հրավերներ կս տանան:Նշանի մյուս ներ-կայացուցիչ ները ուշադրության կենտրոնում կհայտնվեն և ուրախ կլինեն դրա համար:

ԿԱՐԻՃ

Թեթև ու հաջող օր է: Հա ճախ ձեզ մոտ մտա ծած ամեն ինչ լավ կստացվի: Շրջա պատողները հաճույքով կօգ-նեն, իսկ երբեմն ի-րենք ինչ-որ հետա քրքիր բան կառաջ արկեն: Ինտուից իան անսխալ կհուշի, թե որ գաղա-փարներն արժե աջակցել և որ գործերն արժե միանգամից ստանձնել:Հարմար օր է հին ընկերների հետ շփվելու համար: Դուք հրաշալի լեզու կգտնեք, տարաձայնություն-ների ու վեճերի առիթներ չեն լինի: Օրվա եր կրորդ կեսը հեռ վից լավ լուրեր, ինչպ ես նաև անակն կալներ ու նվե րներ է խոստա-նում, որոնց համար ուրախ կլի-նեք: Հնարա վոր են ոչ մեծ դրամական մուտքեր:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ 

Օրվա առաջին կեսը շատ հագեցած ու բարենպաստ կլինի: Դուք հրաշալի գլուխ կհանեք նր անից, ինչ կստան-ձնեք, հաճախ հա-ջողու թյան կհասնեք նախ կինում բարդ թվա ցող գոր ծերում: Շատ Աղեղնավորների պետք կգա ավելի վաղ ձեռք բե րած փորձը: Դրա շնորհիվ նշանի ներկա յացու ցիչները հրաշալի գլուխ կհանեն նոր խնդ իրներից:Հավա նական են անսպասելի ուղև որութ-յուններ, ինչպես նաև ծանոթություններ հեռվից եկած մարդկանց հետ: Պայմանների փոփոխությունը, անսովոր հանդիպումները ձեզ կոգեշնչեն, կօգնեն նորովի նայել սովորական թվացող բաներին: Չի բացառվում սիրային տարվածությունը:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Օրվա սկիզբը շատ բարենպաստ ու հագեցած կլինի: Դուք ոգևորությամբ կս տանձնեք նոր գործերն ու հրաշալի գլուխ կհանեք դրանցից: Շատ Այծեղջյուրների կհաջողվի այն, ինչ ուրիշների մոտ չի ստացվել: Եր բեմն պայման-ները լավագույն ձևով կդասա-վորվեն, բայց հաճախ ամեն ինչ կստացվի միայն նրա համար,որ կգործեք այնպես, ինչպես ինտո ւիցիան է հուշում, այլ ոչ թե ու-րիշի ճամփով կգնաք:Հեշտությամբ համախոհներ ու օգնականներ կգտնեք, եթե նր անց կարիքն ունենաք: Օրվա երկրորդ կեսը բարենպաստ է շփումների համար: Կուրախացնեն հին ընկերների հետ հանդիպումները, իսկ նոր ծանոթները բ ազում դրական հույզեր կպարգևեն:

ՋՐՀՈՍ 

Ներդաշնակ, բարենպաստ օր է, դրական հույզերի ազդեցությունը կյանքի բոլոր ոլորտ ներում նկատելի կլինի: Հավանական են հաջող զուգադիպություններ, կլուծվեն վերջին շրջանում հանգիստ չտվող հարցերը: Որոշ Ջր-հոսներ կհասկանան, թե ինչ սխալ-ներ են արել և կաշխատեն դրանք ուղղել:Հնարավոր են անսպասելի այցեր, որոնց համար շատ ուրախ կլ ինեք: Հին ծանոթները լավ նորությու ններ կբերեն, իսկ երբեմն էլ կգան գաղափար ներով, որոնք անհապաղ կյա նքի կոչելու արժանի կլինեն: Օրվա եր-կրորդ կեսին դուք պատասխան կստանաք այն հարցին, որի շուրջ շատ եք մտորել:

ՁԿՆԵՐ 

Ինչի մասին էլ մտածեք, ինչով էլ զբաղվեք, աշխատեք չշտապել: Շրջա հայաց լինելն ու զգուշ ությունը նույնպես ավելորդ չեն լինի: Ոչ միանշանակ, խճճված իրավիճակներ կստեղծվեն: Որոշ Ձկներ ստիպված են լինելու ոտքի վրա փոխել ծրագրերը:Ինտուիցիան կհուշի՝ ինչպես նոր պայմանները օգտ ագործել ի շահ սեփական հետա քր-քրությունների: Շրջա պատողները հաճախ խորհուրդ-ներ կստան, բայց դրանցից օգուտ, ցավոք, քիչ կլինի: Եր-բեմն ձեր հասցեին քննադատություններ կհնչեն, որոնք լրիվ հիմնազուրկ կլինեն: Դրանց պատճառով մի վշտա-ցեք, քանի որ շուտով բոլորին պարզ կդառնա, որ ամեն ինչ ճիշտ եք անում:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS