Ապրիլի 15-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ շատ գործերում հաջողությունների հասնելու շանս կա․․․

Ապրիլի 15-ի աստղագուշակ․ Կշեռքներ՝ շատ գործերում հաջողությունների հասնելու շանս կա․․․

ԽՈՅ

Նոր նախաձեռնությունների հար ցում մի շտապեք: Օրվա առաջին կեսին դրված նպատակներին հասնելը բարդ կլինի, հնարավոր են տարաձայնություններ ու վեճեր, խառնաշփոթ,որը կխանգարի կենտրոնանալ ու ճիշտ որոշ ումներ ընդ ունել: Ժամանակի ըն թացքում դրական միտումների ազդե ցությունը կուժեղանա, դրված նպատակ ներին հասնելն էլ կհեշտանա: Օրվա երկրորդ կես ին հնարավոր են անսպասելի նվերներ, հա ճելի անակնկալներ մտերիմներից: Չեն բացառվում ձեզ համար շատ թանկ մարդու հետ կապված լավ նորությո ւնները:

ՑՈՒԼ

Օրն այնքան էլ հաջող չի սկսվի, սակայն դուք եզրակացությունների հարցում պետք է չշտապեք: Ժամանակի ըն թացքում դրական միտումների ազդեցությունը կուժեղանա, և եթե ինչ-որ բան առավոտյան չէր ստ ացվել, օրվա երկրորդ կեսին կարող եք նոր փորձ ձեռնարկել:Ամեն անգամ հեշտ չի լինի շրջապա տողների հետ ընդհ անուր լեզու գտնելը: Երբեմն տարաձայնութ յուններ կառաջա նան նրանց հետ, ում հետ նախ կինում շատ հաշտ էիք: Բայց բանը բաց կոնֆլ իկտի չի հասնի:Հաճ ախ օգնության կհա սնի հումորի զգացումը: Ձեզ կհաջո ղվի ուրախ ացնել նրանց, ովքեր հուսահատվել էին, լիցք աթափել մթնոլորտը: Ձեր վարքը շա տերին դուր կգա, ամեն այն հավանակա նությամբ կգտնվեն ձեզ հետ մոտ իկից ծանոթանալ ցանկացողներ:

ԵՐԿՎՈՐՅԱԿՆԵՐ 

Օրը վատը չէ, բայց նրա հուզական դաշտը լարված կլինի, այդ իսկ պատճառով ցանկացած դատարկ բանի սուր կարձագանքեք: Աշխատեք ձեզ առավելագույնս բարեհ ամբույր պահել, հակառակ դե պքում տարաձայնություն ները կարող են վեճով ավա րտվել, ինչը երկար ժամա նակով կփչացնի հարաբե րությունները:Հավա նական են հաջողություններ աշխատանքի մեջ, հատկապես լավ կտրվեն ստեղծագործ մոտեցում պահ անջող գործերը: Կա րող եք տան համար օգտակար իրեր, մտերիմ ների համար էլ նվերներ գնել. այդ հարցերում չեք սխալվի: Օրվա երկրորդ կեսը հաճելի անակն կալներ ու նվերներ է խոստանում:

ԽԵՑԳԵՏԻՆ 

Վառ, անսպասելի և շատ հաճելի իրադարձություններով լի օր է: Դուք չեք ուզենա անգործ նստել, ոգևորությամբ կստանձնեք նոր գործերը, կաշխա տեք սովորել այն ամենը, ինչը կարող է թեկուզ տես ակա նորեն պետք գալ: Հնարավ որություն կու նենաք օգնել բարդ իրավի ճակում հայտնված ծանոթ ներին: Ձեր փոր ձը պետք կգա ն րանց, ովքեր դեռ չեն հա սցրել սեփա կան փորձը ձեռք բերել:Հավա նական են հա ջող գնումներ: Դուք անսխ ալ կընտ րեք իրեր, որոնք երկար ժամանակ կուրախ ացնեն ձեզ ու ձեր մտե րիմներին: Ինտո ւիցիան կհուշի՝ ինչի վրա կարելի է խնայել: Դուք այնպիսի գործար քներ չեք կնքի, որոնց համար ավելի ուշ ստիպ ված էիք լինելու զղջալ:

ԱՌՅՈՒԾ

Ամենահասարակ օրը չէ, բայց այն հաջող կանցնի:Ուշադրություն պահանջող գործեր շատ կլինեն:Երբեմն ստիպ ված եք լինելու միանգամից հազար ու մի բանի մասին մտածել: Դուք դրանցից հրաշալի գլուխ կհանեք, ոչինչ ի րար չեք խառնի ու աչքաթող չեք անի:Շրջապատող ների համար հա ճելի կլինի ձեզ հետ գործ ունե նալ, շատերը կուզենան ընկ երանալ, համագործակ ցություն կառաջարկեն:Հնարավոր են նվերներ և ուշադրության նշաններ, ռոմանտիկ անակնկալներ, որոնց համար ուրախ կլինեք: Օրվա երկրորդ կեսին մտերիմ մարդուն աջակցելու հնարավորություն կունենաք:

ԿՈՒՅՍ

Դուք կպահպանեք ինքնատիրապետումը և առողջ բանականությունը,անկախ նրանից,թե ինչպես կզարգանան իրադարձություն ները: Դա կօգնի հաջո ղության հա սնել այնտեղ, որտեղ ուրիշն երին դա անել չի հաջո ղվել: Չի բացառվում՝ ձեզ ինչ-որ անս ովոր բան առաջարկեն. ինտու իցիան կհուշի՝ ինչ պատա սխան արժե տալ: Հնար ավոր են անսովոր ծանոթություններ, հանդիպումներ մարդ կանց հետ, որոնց մասին շատ բան եք լսել: Օրվա երկր որդ կեսը կուրախացնի դրամ ական մուտքերով: Բարենպ աստ ժամա նակ է գնումների և ֆինան սական հարցերը լուծելու համար: Այնտեղ, որտեղ խոսք գնա հնարա վոր եկա մուտի կամ շահ ավետ ներդրում ների մա սին, ինտուիցիան ձեզ հուսախաբ չի անի:

ԿՇԵՌՔ 

Հագեցած և արդյունավետ օր է, որը շատ գործերում հաջողու թյունների հասնելու շանս կտա: Հավա նական են հաջող զուգադի պություններ, ինչպես նաև հեռվից լավ նորու թյուններ: Երբեմն ինչ-որ բան ծրագրի համա ձայն չի ընթանա, բայց դուք արագ կկող մնորոշվեք նոր իրավիճ ակում, ճիշտ որոշու մներ կընդ ունեք և կգտնեք նպա տակին տանող ճամփան: Մտերի մները ձեզ ամեն հարցում կաջակցեն ու հաճո ւյքով կօգնեն: Օրվա երկ րորդ կեսը բարենպաստ է ֆինանսական տեսան կյունից: Վերջին շրջանում ձեզ անհանգստ ացնող հարցերը ամենահ աջող ձևով կլուծվեն: Հավան ական են դրամա կան մուտքեր, որոնք թույլ կտան որոշ չծր ագրված գնումներ անել:

ԿԱՐԻՃ 

Խուսափեք ծանրաբեռնվածությունից ու սթրե սային իրավի ճակներից: Ձեզ համար օգտ ակար կլինի հանգստա նալն ու ցրվելը, պայ ման ները փոխելը: Եթե ինչ-որ գործեր կար ելի է պարզա պես հետաձ գել, հենց այդպես էլ արժե վար վել: Երբ եմն լավ գաղա փարներ կունենաք, բայց դր անց իրագոր ծման համար օգնության կարիք կլի նի: Ամեն անգամ հեշտ չի լինի համախոհներ գտնելը, բայց եթե ձեզ ճի շտ պահեք, նրանք անպայման իրենք կհա յտնվեն: Բարեհամբույր լինելն ու շրջա պատողների հանդեպ անկ եղծ հետաքր քրությունը կօգնեն լեզու գտնել նույ նիսկ նրանց հետ, ում հետ դա անել առաջ չէր հաջո ղվում: Չի բացառ վում սիրային պատմության սկիզբը:

ԱՂԵՂՆԱՎՈՐ 

Հրաշալի, արդյունավետ օր է, որը հարմ ար է շատ հարցեր լու ծելու հա մար: Հաճ ախ դուք կնկատեք այն, ինչը շրջա պատողները չեն տեսել, մյուսներից շուտ կկռահեք կարևորի մասին: Ցանկալի չէ ֆիզիկական ծանրաբեռն վածությունը: Եթե դուք սպորտով եք զբաղվում, ուշադիր եղեք ինքներդ ձեր նկա տմամբ: Դա թույլ կտա խուսա փել վնա սվածքներից և այլ տհաճու թյուններից:Օր վա երկրորդ կեսը բարենպաստ է անձն ական հարաբերութ յունների տեսանկյունից, ռոմա նտիկ անակնկալներով լի կլինի: Հրաշալի ժամանակ է այն մարդկ անց հետ շփ վելու համար,որոնց կու զենայիք դուր գալ: Ցանկալի տպա վորությունը թողնելը դժվար չի լինի, պարզապես ձեզ բնական պահեք:

ԱՅԾԵՂՋՅՈՒՐ 

Այսօր դուք սովորականից ավելի թեթևա միտ տրամադրված կլինեք,այդ իսկ պատճառով կասեք ու կանեք այն, ինչի համար ավելի ուշ կզղջաք: Բայց լուրջ խնդիր ներ չեն առա ջանա, մեծ սխալներ էլ թույլ չեք տա:Երբեմն շրջապատողները հրաշալի խորհուրդներ կտան: Լսեք այն մարդկանց կարծ իքը, որոնց վստա հում եք:Լավ է չշտապեք ֆինանսական հարց երը լուծելիս: Ձեզ ավելի շատ տեղեկատվություն հավաքելու և մտածելու համար ժամանակէ պետք:Հավանական են հետաքրքիր ուղևորություններ,այդ թվում՝ չծրագրված: Ճանա պարհին չեն բացառվում հաճելի ծանոթությունները:

ՋՐՀՈՍ 

Վառ, հագեցած, հաճելի իրադարձություններով ու հաջող զուգադիպություններով լի օր է: Աստղերը ձեր կողմից կլինեն, դուք կզ գաք նրանց աջակցությունն ու կստանձնեք այն, ինչը նախկինում չէիք համարձակվի: Հաջողութ յունը անսպասելի արագ կարող է այցելել: Որոշ Ջրհո սների կօգնեն պատահ ական ծանոթ ները կամ մարդիկ, ո րոնցից նշանի ներկայացուցիչները աջակց ություն չէին սպա սում:Չի բա ցառվում՝ օրվա երկրորդ կեսին ստիպ ված լինեք զբաղ վել ուրի շների գոր ծերով, ուղղել նրանց գոր ծած սխալները: Դրա համար պիտի փոխեք սեփա կան ծրա գրերը, բայց ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ ձեզ համար լավ կդաս ավորվի: Երեկոյան հն արավոր են ոչ մեծ չծրագրված ծախսեր:

ՁԿՆԵՐ

Օրվա սկզբին աշխատեք դատարկ բաների պատճառով չհուզվել ու չբար կանալ: Այդ հատ վածում առավել բռն կուն ու նյարդային կլինեք, քան սովորաբար: Հաճախ ծանոթներին տհաճ կերպով կզարմացնի ձեր վարքը: Բայց աստիճանաբար հուզական դաշտը կկայունանա, դուք լավատեսորեն կտրամ ադրվեք, կսկսեք ապագային մեծ լավատ եսությամբ նայել:Օրվա երկրորդ կեսը հրաշա լի է ամենատարբեր մարդկանց հետ հանդ իպելու համար: Դուք հեշտությամբ ընդհա նուր լեզու կգտնեք, հաճախ կես խոսքից կը հասկան աք նրանց, որոնց հետ նախկի նում ամենահ ասարակ բաների շուրջ էլ չէիք կարո ղանում պայմա նավորվել:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS