Թեստ․ Կկատարվի՞ արդյոք այն, ինչի մասին երազում եք․ Ընտրեք վարդը և կիմանաք․․․

Թեստ․ Կկատարվի՞ արդյոք այն, ինչի մասին երազում եք․ Ընտրեք վարդը և կիմանաք․․․

Այսպիսով, նկարի վրա պատկեր ված է 5 վարդ։ Դուք պիտի ցանկո ւթյուն պահեք, նա յեք նկ արին ու ընտ րեք վար դերից մեկը, այն, որը ձեզ բոլո րից շատ դուր եկավ։Հիշեք, որ ընտրո ւթյունը պիտի լինի պատ ահական։

Վարդ 1

Դուք էմոցիո նալ եք, նուրբ, խոցելի, մա քուր հոգի ունեք, հեշ տութ յամբ եք բարկա նում ու տխրում, չեք սիրում գաղտնի քներով կիսվել, նախըն տրում եք վստա հել մար դկանց։ Ձեր ցանկութ յունն ավելի արագ կկա տարվի, քան կարծում եք, սակայն պետք է գործադրել որո շակի ջանքեր։

Վարդ 2

Դուք հանուն սիրո ու երջանկու թյան պատ րաստ եք ամեն ինչի, ոչինչ պատահական չեք անում, նպատակին հասնելու համար ջանք չեք խն այում։ Ձեր ցանկու թյունը կկա տարվի, բայց մի քիչ այլ կերպ, քան դուք պատկե րացնում եք։

Վարդ 3

Դուք օժտված եք ուրախ ու թեթև բնավո րությամբ,կարո ղանում եք գտնել բոլոր խնդի րների լուծում ները, չեք սիրում բարդո ւթյուն ներ, լավա տես ու վառ մարդ եք, ամեն ինչում կարո ղանում եք դրա կան կողմ եր գտնել։ Դուք հմ այիչ եք շրջա պատի մարդկ անց համար, ձեր ծանոթ ները ձեզ շատ է ս իրում։ Ձեր ցանկո ւթյունը շու տով կկատարվի, բայց մի փոքր ուշ ացումով։

Վարդ 4

Դուք այլ կերպ եք տես նում ու ընկա լում աշխարհը, քան մնացած մարդիկ։ Օժտված եք բուն իմաստը տես նելու ունակությամբ, կարողա նում եք զարմացնել, լուրջ եք ու իմաստուն։ Ցանկության կատա րվելը կախ ված է ձեզա նից ու ձեր կայացրած որոշում ներից։

Վարդ 5

Առաջընթաց ու փոփոխություններ՝ կյանքի բոլոր ոլորտ ներում։ Ամեն ինչ շու տով կսկսի փոխվ ել, և դուք ուղու մեծ ընտրու թյուն կունենաք։ Դուք վերապրում եք ձեր կյանքի ամենա ուրախ փուլերից մեկը։ Ստանում եք շատ, բայց շուտով էլ ավելի շատ կստա նաք։ Ապագա փոփոխո ւթյունների ֆոնին ձեր ցան կությունը ոչ արդ իական կդառնա։ Շարու նակեք երազել։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS