Հենց այս պահին նայեք, թե ինչպես եք բռնում հեռախոսը․ Այն շատ բան կբացահայտի Ձեր անձի մասին․․․

Հենց այս պահին նայեք, թե ինչպես եք բռնում հեռախոսը․ Այն շատ բան կբացահայտի Ձեր անձի մասին․․․Ըստ գիտնականների՝ այն, թե ինչպես եք ձեռքում պահում հեռախոսը, կարող է պատմել ձեր անձի մասին: Հիմնակա-նում այս 4 դիր քերից մեկով են բռնում: Պար զեք, թե դուք անձանց որ տեսակին եք պատ կանում:

Դիրք առաջին.

Հեռախոսը բռնել եք մի ձեռ քով և տեքստը բութ մատով եք մուտք ագրում: Վկա յում է ձեր բազմախնդրության մասին: Դուք կազմակերպված եք և կարգապահ, միշտ հասկանում եք, թե ձեզ համար ինչն է լավ և ինչը՝ վատ:

Ավելի շատ սիրում եք խոսել, քան լսել: Իրական սերը տարբերում եք կեղծից:Հարաբերությունների հարցում չեք շտապում. սպասում եք, որ մարդը վստահո ւթյուն ձեռք բերի, և միայն հետո եք անկեղծանում:

Դիրք երկրորդ.

Հեռախոսը պահում եք երկու ձեռ քերով, իսկ տեքստը մու տքագրում եք բութ մատով: Ցույց է տալիս, որ պաշտ-պանության հույս ունեք, ուշադրություն և հոգատ արություն եք ուզում: Դուք գրեթե չեք արտահայ տում ձեր զգացմունքները, այդ պատճառով էլ ձեր կողակիցը կարող է սիրո պակաս զգալ:

Դուք շատ ուժեղ ինտուիցիա ունեք, ուստի ձեզ ստելը շատ բարդ է:Դուք պատրաստ եք ջանքեր գործադրել, որ ավելի խորը ճանաչեք ուրիշ մարդու, սակայն երբեմն շտապելը կարող է մոլորեցնել ձեզ, և կա հավանականութ-յուն, որ կլինեք այն մարդու հետ, ով արժանի չէ ձեր սիրուն:

Դիրք երրորդ

Հեռախոսը բռնում եք երկու ձեռքով, մուտ քագրում եք երկու բութ մատ ներով: Բավա կանին թույլ սիրտ ունեք, հաճախ եք վախե նում և ապրո ւմների մեջ ընկնում: Ձեզ հարկա վոր է կողակից, ով կկարո ղանա ձեզ լիովին հասկանալ:Եթե ձեզ աջակցում է հուսալի մարդ, ապա դուք լցված եք ինքնավստահությամբ:Բավականին բազ-մակողմանի զարգացած եք, ունակ եք տարբեր իրավիճակներում արագ ադապտացվել:

Դուք երեկո ւյթների ժա-մանակ էներգիայով լի եք և կենսուրախ, լուրջ եք՝ մտավոր բանավեճերում և անհոգ եք՝ ընկերների շրջապատում:Սակայն սերը՝ բիզնես չէ: Դուք հաճախ չգիտեք, թե ինչպես վար վել, որպիսի գրավեք ինչ-որ մեկի ուշադրո ւթյունը: Իսկ երբ գտնում եք ձեր կեսին, նա հաս կանում է, թե որքան խորը հոգի ունեք:

Դիրք չորրորդ

Հեռախոսը բռնում եք մեկ ձեռքով, տեքստը մո ւտքագրում եք մյուս ձեռքի ցուցա մատով:Ձեզ հատկանշական է լուռ և հավասարա կշռված պահվածքը: Դուք պատրաս տեք շատ զոհերի գնալ՝ հանուն ուրիշների:Ձեզ համար անտանելի են մտերիմների արցունքները: Ձեր սիրելի մարդկանց սխալները ներում եք կայծակնային արագութ-յամբ:

Չնայած նրան, որ անկախատեսելի և հետաքրքիր մարդ եք, երբեմն նախընտրում եք թաքնվել խառնաշփոթից և առանձնանալ, որպիսի լրացնեք էներգիայի պակասը:Դուք ամաչ կոտ եք դառնում, երբ հարցը վերաբերում է հա-րաբերություններին: Վախենում եք առաջին քայլ անել: Շատերը կարող են կարծել, որ դրա հետևում թաքնված է անտարբերություն, սակայն երբ նրանք ձեզ ավելի լավ ճանաչեն, կարող են տեսնել ձեր իրական ես-ին և հիանալ ձեզանով՝ որպես վառ անհատով:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS