Հոգեբանները պարզել են, որ կնոջ շրթունքների ձևը հստակ բնութագրում է նրա բնավորությունը․․․100%-անոց համընկնում

Հոգեբանները պարզել են, որ կնոջ շրթունքների ձևը հստակ բնութագրում է նրա բնավորությունը․․․100%-անոց համընկնում

Թիվ 1 Հաստ շուրթեր

Այսպիսի շրթունքներ ունեցողները տարբեր վում են ուժեղ բնավո րությամբ, որը թաքն վում է փափուկ արտա-քինի տակ: Նրանք սովոր չեն բղավել իրենց ուժի և քաջության մասին, սակայն բարդ իրավիճակում պատրաստ են գործողութ յունների: Այսպիսի մարդիկ ունակ են պաշտ պանել մտերիմներին: Նրանց համար տունն իրենց ամրոցն է, իսկ ընտանիքը՝ ամենա կարևորը կյանքում:Նրանց, ում բախտը բերել է ունենալ գեղեցիկ և հաստ շրթունքներ միշտ աչքի են ընկնում նրբաճաշակությամբ և հմայքով, հիանալի գիտեն գայթակղելու միջոցները, սակայն երբեմն իրենց ավելի բարձր են դասում, քան մնացածներին և բավականին մեծամիտ են երևում:

Թիվ 2 Թիթեռնիկ շուրթեր

Փոք րիկ և հաստ շրթունք ները խոսում են հա ճելի և թեթև բնա վորության մասին: Այսպիսի շուրթերով մարդ-կանց վրա անհնար է նեղանալ կամ բարկանալ: Նրանք արևի նման են՝ շրջապատին պարգևում են ջերմություն և ուրախություն ու միշտ բաց են խոսակ ցության համար:  րանց հետ շփումը միշտ հաճույք է պատ ճառում: Սակայն այսպիսի շփվող բնավորություն ունենալու հետ մեկտեղ նրանք լինում են կամակոր և եսասեր: Նրանք երբեք չեն ցանկանում անուշա դրության մատնված լինել:Եթե նրանց դադարել ուշա դրություն դարձնել, ապա կարելի է բախվել նույնիսկ վեճերի:

Թիվ 3 Հաստ վերին շրթունք

Այսպիսի շրթունքներով կանայք ի ծնե առաջնորդ ներ են, պատրաստ ամեն ինչ վերցնել իրենց վրա՝ և պատաս խանատվությունը, և կառա վարումը, կարևորը, որ յուրա քանչյուրը ենթարկվի: Ընտանի քում նրանք բավակա նին վստահելի անձնավորություններ են, ովքեր երբեք չեն գցում իրենց աշխատանքը և պարտականությունները ուրիշի վրա: Ընդունակ են կարևոր որոշումներ ընդունել: Սակայն իրենց ցանկությունների իրականացման պա հանջը հաճախ փչացնում են հարաբերությունները:Այսպիսի շրթունքներ ունեցողներն ունեն պայքարող բնավո րություն, միշտ հասնում են ցանկալիին և երբեք մտա ծածից հետ չեն կանգնում: Նրանք չեն վախենում կյանքի դժվարություններից և միջոցներից, որոնց օգնությամբ կարող են հասնել հաջողության:

Թիվ 4 Հաստ ներքևի շրթունք

Այսպիսի շրթունքներ ունեցող ները վառ և դրական անձնավո րություններ են: Նրանց դժ վար է նույն տեղում նստելն ու ոչինչ չանելը: Միշտ վստահաբար շարժվում են դեպի իրենց նպատակը և հասնում հաջողության ինչ պես կարյերայում, այնպես էլ անձ նական կյանքում: Նրանք հեշ տությամբ մոտեցում են գտնում մարդկանց, սա կայն չեն կարողանում հասկանալ, թե իրենք ինչ են ցանկանում:Շրջապատի համար նրանց հետ միշտ ուրախ է, չնա յած չափից դուրս ակտիվությունը երբեմն հոգնեցնում է: Այսպիսի շրթունքներ ունեցողները լինում են ան- զուսպ և նույնիսկ անհանդուրժող: Նրանք երբեք չեն լռի, եթե իրենց կարծիքը հակասում է շրջապատի կարծի-քին: Երբեմն հենց դրա հա մար էլ սիրում են, իսկ երբեմն հենց դրա համար էլ՝ ոչ:

Թիվ 5 Բարակ շուրթեր

Մեծ բերանը բարակ շրթունքներվ բաց և բարի բնա վորության նշան է: Այսպիսի շրթունքներ ունեցող մարդիկ բաց անձնավո րություններ են, ունակ հաղորդելու դրական Էներգիա և ուշադրություն գրավելու: Նրանց հետ հեշտ է ընդհանուր լեզու գտնել: Սակայն չնայած այդպիսի բաց բնավո րության նրանք ունակ են շրջա պատին ներշնչել իրենց ցան կությունը և սեփա կան կարծիքը: Բա րակ շրթունք ներով մարդիկ բարդ բնավորություն ունեն: Նրանք ունակ են գայթակղել և գրավել, կարող են հանելուկային լինել, եթե դա նրանց անհրաժեշտ է՝ նաև բաց: Ամեն դեպքում նրանք յուրաքանչյուր իրավիճակից շահումով դուրս կգան:

Թիվ 6 Բարակ և փոքր շրթունքներ

Փոքր և բարակ շրթունքներ ունեցող մարդիկ ունեն բարդ բնա վորություն: Նրանք շատ ընտրո ղաբար են մոտե-նում շրջապատին: Ոչ բոլորը կարող են նրանց հետ ընդհանուր լեզու գտնել: Սակայն նա, ով դարձել է նրանց ըն կերը կարող է համզված լինել, որ միշտ աջակցություն և օգնություն կստանա ու երբեք դավաճանված չի լինի նրանց կողմից:Նույնկերպ և ընտանիքում․ այսպիսի շրթունքներ ունեցող մարդիկ հավատարիմ և լավ ամուսին ներ են: Չնայած նրան, որ իրենց ընտանիքում հնարավոր են վեճեր, դրանց պատճառը դավաճանությունը չի լինի: Նրանք հարգում են իրենց և իրենց ընտրությունը:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS