Ոտքերի ու ոտնաթաթերի ուռածություն և անտանելի ցավ․․․Ահա դրանցից ազատվելու մի քանի պարզ միջոց

Ոտքերի ու ոտնաթաթերի ուռածություն և անտանելի ցավ․․․Ահա դրանցից ազատվելու մի քանի պարզ միջոց։Վերացրեք ոտքի ցավն ու այտուցը և զգալ իորեն կբար ելավեք Ձեր կյանքի որակը:Ոտքերում հեղուկի կուտակման հատկապես տա-րածված պատճառներն են.

1․ Նստակյաց ապրելակերպ․

Խնդիրն ավելի է սրվում շոգ եղանակին: Արդյո ւնքում հեղուկը կո ւտակվում է ամ բողջ մարմնում, հատկապես ոտքերում, ձեռքերում և դեմքի հատվածում:

2․ Երակներում ոչ ֆունկցիոնալ փականներ․

Տարիքի կամ ավելորդ քաշի ավելացման հետ մեկտեղ երակ ներում նկատ վում է փականների մաշվածություն, որի արդյունքում ար-յան հետադարձ հոսքը դժվարանում է: Այն խաթարում է արյան շրջա նառությունն ու բջիջների սնուցումը, որի արդյունքում առաջա-նում են այտուցներ, վարիկոզ, ծանրո ւթյուն ու ցավ ոտքերում:

3․ Թոքերի քրոնիկ հիվանդություն․

Ոտքերում ցավ և այտո ւց առաջացնող պատճառ կարող է դառնալ քրոնիկ բրոնխիտը և սիրտ-թոքային անբավ արարությունը:

4․ Սրտի անբավարարություն․

Սա խնդիր է, երբ սիրտը չի կարող արդյունավետորեն մղել արյունը, ինչն իր հերթին հեղուկի կուտակում է առաջացնում թոքերում և մարմնի այլ մասերում

5․ Արյան մեջ սպիտակուցի ցածր մակարդակ․

Այս խնդիրն առավել հաճախ առա ջանում է թերսնուցման արդյո ւնքում (օրինակ՝ բուսակերների մոտ), ինչ պես նաև երիկամների կամ լյարդի վատ գործողության պատճառով: Սպիտակուցն օգնում է պահպանել երակների մեջ աղի և ջրի հավասարակշռությունը:

Այնուամենայնիվ, եթե արյան մեջ սպիտ ակուցի (ալբումինի) մակարդակը որոշակի մակար դակից ցածր լինի, հեղուկը կուտակվում է հիմնականում ոտքերի և կոճերի հյուսվածքներում:

6․ Լիմֆեդեմա․

Վերջույթների ավշային այտուցը հավաքում է ավշային հեղուկը վատ աշխատող ավշային համակարգի արդյունքում: Լիմֆատիկ հե-ղուկը հարուստ է սպիտա կուցներով և սովո րաբար հոսում է ավշ ային մազան ոթների լայն ցանցով և մաքրում աղտոտիչները, ինչ-պես նաև մանրէները։Եթե ​​լիմֆատիկ հեղուկի հոսքը ինչ-որ կերպ սահմանափակվում է,ապա հեղուկը կուտակվում է և ցավ է պատ-ճառում:

7․ Վարակներ․

Ոտքերի այտուցի և ցավի հազվադեպ պատճառը վարակն է: Վարակման ռիսկն ավելի մեծ է դիաբետիկ նյարդաբանությամբ տառա-պող մարդկանց մոտ: Եթե ​​շաքարախտ ունեք, շատ կարևոր է ամեն օր հետևել Ձեր ոտքերին՝ բշտիկների կամ ցանի առկայությունը ստուգելու համար, քանի որ վնասված նյար դերը միշտ չէ, որ կարող են որևէ խնդիր ազդանշել:

8․ Դեղերի կողմնակի ազդեցություններ․

Մեծ քանակությամբ դեղամիջոցներ կարող են առա ջացնել ոտքի ցավ և ուռուցք՝ որպես կողմ նակի բարդու թյուններ։ Մարմնի վրա այս ազդեցու թյունն ունեցող ամենա տարածված դեղերը ներա ռում են հորմոնալ դեղեր (էստրոգեններ), հակաբեղ մնավորիչներ, տեստոստերոն,հորմ ոնալ թերապիա,կալցիումի բլոկլերներ,արյան բարձր ճնշման դեղեր(անաբոլիկ ստերոիդներ և կորտիկոստերո-իդ-ներ), հակադեպ րեսանտներ, սովորական ցավազրկողներ (իբուպրոֆեն) և դեղեր շաքարախտից:

9.Երիկամներ․

Վերջույթների այտուցվա ծության ընդհանուր պատճ առը մարմնում հեղուկի կուտակումն է, որն առաջանում է երիկամների վատ աշխատանքի պատճառով: Եթե ​​դա վերաբերում է Ձեզ, ապա փորձեք կենտրո նանալ Ձեր երիկամների գործառույթը բարելավելու ուղիների վրա:

Աղի օգտագործման սահմանափակում․

Փոխարինեք այն ծովային և հիմալայական աղով, և շուտով արդյունքներ կտեսնեք:

Շատ շարժվեք․

Քայլեք ամեն օր առնվազն 30 րոպե, ինչպես նաև աշխատեք երկար չնստել:

Փափուկ մերսում․

Կատարեք ոտքերի մերսում ամեն երեկո քնելուց առաջ։ Լավ ազդեցո ւթյուն է ունենում նաև չոր խոզա նակով մերսումը:

Խմեք բուսական թեյեր․

Գերազանց արդյունքներ են տալիս խտուտիկի արմատով, սամիթի սերմերով, ինչ պես նաև ուրցով և անանո ւխով պատրաստված թեյերը:

Բարձրացրեք ոտքերը․

Գտեք ազատ րոպե և Ձեր ոտքերը բարձ րացրեք Ձեր սրտի մա կարդակից բա րձր՝ արյան և ավշային հեղո ւկի շարժ մանը օգնելու համար:

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS