Պահպանեք այս լպարզ կանոնները և փողը Ձեզ ուղղակի բառիս բուն իմաստով կհետապնդի․․․

Պահպանեք այս լպարզ կանոնները և փողը Ձեզ ուղ ղակի բառիս բուն իմաս տով կհետապնդի․․․8 բան, որ ձեզ միշտ գու մար կբերի։ Պահպա նեք այս ինֆորմացիան, այն ձեզ օգտա կար կլինի։Արդյոք ուշադրություն դարձրել եք, որ երբեմն ձախ ափը ուժեղ քոր է գալիս։ Ընդունված է համարել, որ դա գումար ստա նալու նշան է։ Ուշադիր եղեք, որ հասկանաք,թե որքան ժամա նակ է անցել քոր զգալուց մինչ գումար ստանալը։

1․ Դրամանապանակ․

գումարը պահելու կարևորագույն աղբյուրներից մեկն է։ Կար միր գույնը դեպի ձեզ է ձգում գումարը։ Բարեգոր-ծութ-յունը թույլ կտա ավելա ցնել եկամուտը։ Պար տադիր չէ գումարը նվիրաբերել եկեղեցուն,կարող եք օգնել մանկատնե-րին կամ ծերանոց ներին։ Կարևոր է, որ դա անեք ի սրտե։

2․ Հին իրեր․

ժամանա կի հետ դրանք սկ սում են տնից դուրս հանել դրական էներգետիկան։ Ազատ վելով անպետք աղբից՝ կա-րող եք ակտիվացնել հարստության էներգիան և ձեր տանը գու մարի պակաս չի լինի։

3․ Արձանիկներ․

դրանք կարող են լինել հատուկ խորհրդա նիշներ, որոնք պետք է պահել տան ամենա երևացող վայրում։ Արձան-իկների համար հատուկ տեղ առանձնացրեք, հաճ ախ բռնեք ձեռքում, որպեսզի լցվեք ցանկությամբ և էներգիա-յով։

4․ Սենյակային բույսեր․

հենց տես նեք, որ բույսը սկսել է ծաղ կել, վստահ եղեք, որ շու տով ֆինան սական օգնություն կստա նաք։ Թույլ տվեք, որ բույսերը ձեզ ուրախացնեն օրեցօր։

5․ Ցանկացած մետաղադրամներ, զար դեր կամ նալ, որոնք գտել եք փողո ցում, նույնպես համարվում են ֆինանսական օգնութ-յան խորհրդանիշ։

Դրա համար էլ պետք չէ անտեսել Տիե զերքի ուղար կած հուշումները։ Վերցրեք մետաղադրամը, եթե նույնիսկ այն բարձր աժեք չունի։

6․ Թիթեռ․

տաք օրերին որքան հնար ավոր է շատ բաց թողեք պատու հանը, քանի որ գումա րային խորհրդանիշ է համար վում նաև թիթեռը։ Համարվում է, որ եթե գեղեցկուհիներից մեկը մտնի ձեր տուն,ապա շուտով մեծ գումարային աջակցություն կստա-նաք։

7․ Երբ ձեզ «նկատել է» թռչունը։

Իհարկե, սա ամենահաճելի նշանը չէ՝ մոտ ապա գայում եկա մուտ ստանալու մասին իմանալու համար,բայց ար-դյունքը կգերազանցի ձեր բոլոր ակնկալիքները։ Դրա համար էլ, եթե դրսում ձեզ հետ նման բան լինի, մի բարկա-ցեք։

8․ Մետաղադրամ՝ մուտքի դռան գորգիկի տակ։

Համար վում է, որ այդ կերպ մեծ գումարային հաջողություն կբերեք տուն։ Իհար-կե, պետք է ոչ միայն հույս դնել նշանների վրա, այլև ակտիվ գործել։

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS