Սրանք ահամարվում են ցելյուլիտի առաջացման հիմնական պատճառները․․․Շատերը չիմանալով անտեսում են դրանք

Սրանք ահամարվում են ցելյուլիտի առաջացման հիմնական պատճառները․․․Շատերը չիմանալով անտեսում են դրանք

Ցելյուլիտ, բակ տերիալ ինֆեկցիա, որն ընդգր կում է մաշկի ներքին շեր տերը: Այն հիմնակա նում ընգրկում է են-թամաշկը: Այն հիմնականում հանդի պում է կանանց շրջանում: Եվ կանանց համար դրանց առկայությունը ուղղակի անտանելի է:

Եկեք հասկանանք, թե ինչից է այն առաջանում։

Այն կարող է փոխանցվել գեներով: Եթե մոտ բարեկամ ների մոտ առկա է, ապա այն կարող է փոխանցվել նաև հա ջորդ սերնդին: Շատ հա ճախ այն հանդի պում է կանանց մոտ, իսկ պատ ճառը կանացի հորմոն ներն են: Հորմոններում փոփո խության դեպքում նույնպես առաջանում է ցելյուլիտ: Հորմոն ների ընդու նումից, հղի-ութ-յունից կամ էլ դաշտանադադարի ժա մանակ է դա հաճախ առաջանում:

Նյութա փոխա նակությունը նույն պես մեծ ազդե ցություն է ունենում դրա առաջաց ման վրա: Երբ խախտ վում է ջրի և աղի պաշարի հավասա րությունը, ջուրը կուտակ վում է մաշկի տակ և դանդաղ եցնում է արտա զատումը: Նստակյաց կյանքը մեծ դերակ ատարություն ունի: Որ քան քիչ եք շարժ վում, այնքան մեծ հա-վանականություն կա, որ ցելյուլիտ կառաջանա:

Վատ սնունդ: Ոչ ճիշտ, անառողջ սննդի ընդունումը, որի մեջ կան շատ քիչ քանակությամբ օգտակար նյութեր, նույնպես առաջաց նում են ցելյուլիտ: Հաճա խակի սթրեսն ու դեպրեսիան և անք նությունը նույնպես գլխավոր պատճառներից մեկն են: Սրանք ազդում են հորմոնալ դաշտի վրա՝ առաջաց նելով ճարպային կուտակում ներ: Ցեյլուլի-տին հենց սկզբից պետք է ուշադրություն դարձնել, քանի որ դրա դեմ պայքարելն այդքան էլ հեշտ չէ:

Ապրեք առողջ, եղեք գեղեցիկ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS