Տասը կարևոր արարք, որոնք ոչ մի կին չպետք է հանդուրժի հարաբերություններում․․․Երբեք մի անտեսեք դրանք

Տասը կարևոր արարք, որոնք ոչ մի կին չպետք է հանդուրժի հարաբերություններում․․․Երբեք մի անտեսեք դրանք

1. Արդարա ցումներ

Կատարյալ մարդիկ չկան: Հարաբերություն ների մեջ կարևոր է զուգըն կերոջից ներողությո ւն խնդրելու, խոսքե րի և արարքների
համար պատասխանատու լինելու կարողությունը։ Բայց երբ տղա մարդն ամեն օր նոր արդա րացումներ է բերում, դա հաստատ
նորմալ չէ:

2. Անկանխա տեսելիություն

Եթե ​​տղամարդը պարբերա բար փոխում է իր, և նույնիսկ համատ եղ պլանները կամ տրամադ  րությունը, ապա հավանաբար ոչ մի
զուգընկեր չի դիմանա դրան։ Կանանց կայունություն և անվտանգություն է պետք, այլ ոչ թե անհայտություն։

3. Արհամ արհանք

Ցավոք, կան տղամարդիկ, ովքեր իրենց զուգընկերուհու վրա են մաքրում իրենց սեփական ոտքերը… Ոչ մի կին չպետք է մնա նման
հարաբերությունների մեջ։ Քեզ նման վերաբերմունքի համար չեն ծնել ու մեծացրել։

4. Ավելորդ վերահսկո ղություն

Յուրաքանչյուր մարդու անհրաժեշտ է բավականաչափ անձ նական տարածք: Հարաբերութ յուններում չպետք է լինի այնպիսի զգա-
ցողություն, որ Դուք գտնվում եք փակ վանդակում և վախենում եք շնչել, շարժ վել կամ մեկ անգամ ևս արտահայտել Ձեր սեփական
կարծիքը։

5. Սուտ

Ոչ մի սուտ կամ խաբեո ւթյուն չի կարող լինել հարաբե րություններում: Թեև շատ տղա մարդիկ դեռ հավ ատում են, որ խաբում են
հարաբերությունները փրկելու համար, չկա նման սուտ, որը չիրականանա… Ոչ մի կին էլ չի ցանկանում խաբված լինեն և գերադա-
սում է դաժան ճշմարտությունը։

6. Անհավատա րմություն

Առողջ հարաբերություններում սա ընդհանր ապես տեղ չունի։ Եթե դա արվի մեկ անգամ, ամենայն հավանականությամբ կլինի նաև
հաջորդը։

7. Աջակցու թյան բացակ այություն

Կինը պետք է զգա, որ նա պարզապես տնային տնտ եսուհի կամ երեխայի մայր չէ: Եթե ​​Դուք դա նրան չտաք, նա կփնտրի դրսի մար
դու աջակցությունը:

8. Մանիպ ուլյացիա

Նարցիսիստներ, էգոիս տներ կամ սոցիոպաթներ. որոշ կանայք մա գնիսի են նման: Այս մարդիկ հաճախ հեշտ զոհ են փնտրում, որն
ավելի հեշտ է, կանայք դյուրահավատ են և զգայուն: Հարաբերու թյունները չեն կա րող հանդո ւրժել ցանկացած տեսակի մանիպուլ
յացիա: Իսկ թվարկված անձինք կապի այլ ձև չգիտեն։

9. Զգացմու նքային կամ ֆիզիկա կան բռնություն

Երկու ձևերը հավաս արապես սարսափելի են: Այս ամենի հետ մեկտեղ դրանք բավ ականին հաճախ են հանդի պում հարաբերութ
յուններում։ Եթե ​​Ձեր զուգընկերը շարունակում է բղավել, փորձում է նվաստ ացնել կամ նույնիսկ բաց թողնում, հավաքեք մնացած
քաջությունը և անմիջապես վերջ տվեք այս հարաբերություններին:

10. Խանդ

Նորմալ սահմաններում դա նույնիսկ հաճելի է։ Անվստ ահությունը սպանում է ցանկաց ած հարաբերություն:

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS