Քաղցկեղը արդեն աբուժելի չէ․․․Հայ բժիշկները այս բույսի օգնությամբ գտել են դրա բուժման միջոցը

Քաղցկեղը արդեն աբուժելի չէ․․․Հայ բժիշկները այս բույսի օգնությամբ գտել են դրա բուժման միջոցը։Օշինդր դեղաբույսը բուժում է քաղցկեղը հիմնովին և կատարելապես անվնաս է: Թյուր կար ծիք է ձևավ որվել, որ օշինդրը սպանում է չար որակ բջիջը: Օշի նդրի թուրմը չի կարող և չի սպանում չարորակ բջջին: Նա ազ դում է նյարդ ային համա կարգի վրա, որն էլ իր հերթին կարգավորում է օր-գանիզմի կենսաբանական պրոցեսները: Փորձել միայն օշինդրի թուրմ խմելով բուժվել հնա րավոր չէ: Բուժմանը պետք է նախորդի հոգեբանական նախապատրաստությունը:

Հիվանդը պետք է շատ ճիշտ հաս կանա ինչի համար է խմում օշին դրի թուրմը: Այս հիվանդո ւթյան դեպքում դա ունի շատ կարևոր նշանակություն: Քաղցկեղով հիվանդ մարդուն բուժել, նշանակում է ազդել հիվանդի հոգեբանության վրա:Տվյալ պարագայում դեղա-բույսը օգնելու է հիվանդին ազատվելու ֆիզիկական լարվածությունից, այսինքն թուլացնելու է հիվանդի ներվային համակարգը: Այդ ընթացքում հիվանդը պետք է կարողանա կամքի ուժ դրսևորել, որպեսզի իրենից հեռու վանի կպչուն մտքերը, իր ուղեղը չզբաղեցնի երկար- բարակ մտքերով, չմտատանջվի ու լարվածություն չառաջացնի իր մարմնում:

Նյարդային լարվածությունը քաղցկեղի առաջացման պատճառն է: Հիմա հասկանանք մտավոր լարվածությունը ինչ կապ ունի չարո-րակ բջջի հետ:Քաղցկեղի առաջացման պատճառը: Աշխարհում բոլոր օրգանիզմները կարող են հիվանդանալ քաղցկեղով, դա միլիո-նավոր տարիների էվոլյուցիայի հետևանք է: Մարդու, ինչպես նաև բարձ րակարգ կենդանիների ներվային համ ակարգը կազմված է երկու իրար հակադրվող բաժիններից: Գլխո ւղեղի այն հատվածը, որը կոչվո ւմ է կեղև, կազմում է ամբողջ նյարդային համա կարգի հակադիր փոքր մասը:

Երբ աշխատում են գլխուղեղի կեղևի ներվային բջիջները այդ ընթացքում արգելակվում կամ կանգ են առնում ներվային համակար-գի մեծ մասը կազմող ներվային բջիջները: Երբ աշխատում են զգայական կենտրոնների բջիջները կամ նյարդային համակարգի մեծ մասը, այդ ընթացքում կանգ են առնում գլխուղեղի կեղևի ներվային բջիջները:Մարդու ներվային համակարգի մեծ մասը կազմում են զգայական բջիջները,որոնք ընկալում են արտաքին աշխարհը:Արտաքին աշխարհից ստացած տեղեկությունը այդ բջիջները փոխա նցում են գլխուղեղի կեղևի բջիջներին:

Գլխուղեղի կեղևում վերլուծվում է աշխարհից ստա ցված տեղեկությունը: Այդ վերլո ւծությունը կատար վում է այսպես: Գլխո ւղեղի կեղևի վերին հատվածում գտնվում են ներ վային բջիջներ,որոնք հավ աքում և դասավորում են արտաքին աշխ արհի մասին տվյալ-ները:Մարդու հինգ հիմնական զգայարաններից այն է. հոտոտելիքի, տեսողության, լսողության, համի և շոշափելիքի տված տեղեկու-թյունները դասավորվում են գլխուղեղի կեղևի առանձին բաժիններում, բայց շատ սերտորեն կապվոմ են իրար հետ: Դրանց կարող ենք անվանել հիշողության ներվային բջիջներ:

Երբ մարդը սկսում է մտածել, դա նշանակում է,որ հիշողո ւթյան բոլոր բջիջ ները սկսում են տեղեկո ւթյուն փոխանցել միմյանց: Այս պրոցեսը երևակայությունն է:Երևակայելով մարդը իր համար նոր մտավոր պատկերներ է ստեղծում:Երևա կայության ինտենսիվ պրոցես է քնած ժամանակ երազ տեսնելը:Գլխուղեղի կեղևի ներվային բջիջները չեն աշխատի, կամ մտածողության պրոցեսը չի կա-րող տեղի ունենալ, եթե կանգ չառնի զգայական բջիջների կամ զգայական կենտրոնների աշխատանքը:

Այսինքն զգայական կենտրոնների աշխատելու ժամանակ կանգ է առնում գլխուղեղի կեղևի աշխատանքը: Զգայական կենտրոնները մարդու մարմնի տարբեր օրգանները և հյուսվածքները կառավարող կենտրոններն են:Պատկերացրեք, որ այդ հյուսվածքների և օր-գանների չկառավարվելու դեպքում կառաջանա քաոսային և հիվանդագին վիճակ:Ներկայումս քաղցկեղի բուժումը չեն կարողանում իրականացնել մարդավարի ձևով: Կա նաև մի ՄԵԾ խնդիր: Ժամանակակից գիտությունը պնդում է,որ ներվերը ընդամենը ներվավո-րում են օրգանիզմը և ուրիշ ոչինչ:Գտնում են, որ օրգանիզմի համար անհր աժեշտ նյութերը ստեղծ վում են սովորական բջջի մեջ գտնվող ԴՆԹ-ի պահանջով:

ԴՆԹ-ի շղթան չի կարող միանգամից լինել և՛ ինֆորմ ացիայի և՛ կառուցման աղբյուր: Այս ինքն ԴՆԹ-ն, եթե նյութեր է ստեղծում օր-գանիզմի (բջջի) համար, ապա նյութի ստեղծման տեղեկությունը պետք է ստացվի դրսից(ուրիշ տեղից): Եթե մենք չենք ընդունում այս տեսակետը, ապա պետք է ընդունենք, որ պատճառա- հետևանքային կապը ինչոր տեղ ընդհատվում է: Պատճառի և հետևանքի շղթան երբեք չի ընդհատվում, իսկ դա նշանակում է, որ կյանքի ստեղծումը և զարգացումը չի ավարտվում ԴՆԹ-ով:

Պարզագույն օրգանիզմները կամ բջիջները տրամաբանորեն պետք է ունենան իրենց արտաքին աշխարհն ընկալելու կարողություն, այսինքն ունենան զգալու կարողությունը: Զգայարանը նյութափոխանակության միջոցով տեղեկություն է տալիս ԴՆԹ-ին ճշգրիտ նյութ արտադրելու համար:Այլ կերպ լինել չի կարող: Եթե ԴՆԹ-ն տեղեկություն չստանա, ապա որպես մշտական գործող «հոսքային գիծ» կարտադրի անվորակ կամ չարորակ կենսաբանական նյութ:

Մարդու ներվային համակարգի զգայական կենտրոնների բջիջները նյութափոխանակության միջոցով ինֆորմացիա են ուղարկում իրենց հարազատ հյոսվածքների բջիջներին, ճշգրիտ կենսաբա նական նյութ արտադրելու համար: Ստա ցվում է,որ մարդու զգայա-կան կենտրոնների բջիջները,եթե կանգ են առնում ու չեն աշխատում նշանակում է,որ օրգանները և հյուսվածքները առողջ իմպուլս-ներ չեն ստանում, և չեն ստանում նաև ճշգրիտ նյութի կառուցման տեղեկություն:

Սովորական պայմաններում երբ մարդը մտածում է, աշխա տում է գլխուղեղի կեղևը, և այդ ընթաց քում կանգ է առնում զգ այական կենտրոնների աշխատանքը: Բջջի ԴՆԹ-ն չստա նալով անհրժեշտ տեղեկո ւթյունը, ինքնաբերաբար արտադրում է ոչ ճշգրիտ կեն-սաբանական նյութեր:Երբ կանգ է առնում գլխո ւղեղի կեղևի աշխատանքը սկսում են աշխատել զգայական կենտրոն ները,այդ դեպ-քում տեղեկություն է գնում սովորական բջջի ԴՆԹ-ին արյան միջոցով, որն էլ արտադրում է նորմալ նյութ:Այդ ընթացքում ստեղծված անորակ կամ չարորակ նյութերը միաժամանակ ոչնչացվում են գլխուղեղի կեղևի հատուկ ներվային բջիջների կողմից:

Այսինքն գլխուղեղի կեղևը հանդիսանումէ չարորակ նյութի ստեղծման ակամա պատճառ,ու ինքն էլ իր վրա է վերցնում նրանց տրոհ-ման ու ոչնչացման անհրաժեշտ գործը:Սա այն անհր աժեշտ տեղեկո ւթյունն է, որ հիվանդը կամ նրան օգնող մեր ձավորը պետք է իմանա: Առանց այս պատճառն իմանալու հիվանդի մոտ վստահություն չի առա ջանա և ապրելու համար կամքի ուժ չի դրսևորվի հիվանդի կողմից: Հիվանդը կամքի ուժով պետք է պայքարի ապրելու համար:

  • Բուժումը

Բուժումը պետք է կատարվի դեղաբույսի միջոցով և հոգեբանական ազդեցության միջոցով: Հիվանդի մերձավորը պետք է կարողա-նա լավատեսություն ներշնչել հիվանդին, համոզել,որ հիվանդը անտեղի չմտատանջվի: Եթե հիվանդը ցանկանում է ապրել նա պետք է կամքի ուժ ունենա չմտատանջվելու:Հիվանդը պետք է հասկանա,որ մտատանջվելու փոխարեն պետք է հանգիստ ընդունի պայքա-րի գաղափարը և դրանից բխող աշխարհի վտանգավոր իրադարձությունները:Իհարկե միայն քարոզչությամբ չես կարող հիվանդին ստիպել,որ նա չմտածի,քանի որ նրա զգայական կենտրոնները կանգեն առել կամ նյարդային բջիջները շատ պասսիվ են աշխատում: Այս վիճակում հիվանդը կարող է դրսևորել անտեղի լարվածություն, ջղայնություն, հիստերիաներ սարքել և այլն:

Օշինդրի թուրմը ունի ներվային համակարգը խթանելու (թուլացնելու) մեծ հատկություն: ՈՒզում եմ շեշտել շատ կարևոր մի տարբե-րություն:Ներվերը խթանել նշանակում է 1. Թուլացած ներվերը թմրեցնել և 2. Արգելա կված կամ թմրած ներ վերը թուլացնել: Եթե հիվանդը խմում է օշինդրի թուրմը այդ հատկության շնորհիվ նրա նյարդային համակարգի զգայական մասը թուլանում է, այսինքն սկսում է աշխատել զգայական կենտրոնի բջիջները և օրգանիզմում սկսում է ճիշտ նյութ արտադրվել և միաժամանակ ոչնչանում է անորակ կամ չարորակ նյութը:

Այս դեպքում հիվանդի մոտ առաջանում է մտավոր լարվածության թուլացում, հիվանդը իրեն շատ հանգիստ է զգում կարող է հան-գիստ քնել և այլն:Բուժման ընթացքում հիվանդը կարող է զբաղվել սպորտով, զբոսանքով, ազատ ժամանցով, նախասիրած գործով, բայց ոչ մտավոր գործունեությամբ:

  • Ինչ չափաբաժնով ընդունել օշինդրի թուրմը

Եթե հիվանդի վիճակը շատ ծանր է, ապա նա կարող է ընդունել 1-2 թեյի գդալ դեղաբույսը խառնելով 100 գ ջրին, օրական խմել 1-2 անգամ:Մեկ- երկու օրից արդեն ընդունել թուրմ 1 թեյի գդալ օշինդր-1000գ ջուր հար աբերությամբ, օրը 3-4 անգամ: Հիվանդի առող-ջացմանը զուգընթաց պետք է պակասեցնել ջրի քանակը: Կարելի է 3-4 օրը մեկ ջրի քան ակը 100 գրամով պակասեցնել: Այսինքն բուժման 10-15-րդ օրը հիվանդը կարող է ընդունել թուրմ, որը կունենա հետևյալ բաղադրությունը. 1 թեյի գդալ օշինդրը կես լիտր ջրին:

Սա նույնպես խմել օրը 3-4 անգամ, ցանկալի է խմել ուտելուց 10-15 րոպե առաջ: Թուրմը պատրաստելու համար 1 թեյի գդալ դեղա-բույսը լցնում են բաժակի մեջ վրան ավելացնում են համապատասխան եռման ջուր, ու թողնում են, որ 10-15 րոպե թրմվի, որից հե-տո կարելի է խմել: Ցանկալի է ամեն օր թարմ թուրմ պատր աստել:Տես նելով, որ հիվանդի վիճակը լավանում է կարելի է օշինդրի թուրմը էլ ավելի խտացնել,աստիճանաբար հասցնելով 100 գրամ ջրին 1 թեյի գդալ դեղաբույս:Սա բավական ուժեղ չափաբաժին է, կարելի է մեկ շաբաթ այդպես խմել և ավարտել բուժումը: Հետո կարելի է ըստ ցանկության օգտագործել:

Տեսանյութը ստորև՝

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS