7 հիմնավոր պատճառ, որ օրվա ընթացքում պետք է 4 բաժակ սուրճ խմել․․․Ինձ զարմացրեց հատկապես 6-րդը

7 հիմնավոր պատճառ, որ օրվա ընթացքում պետք է 4 բաժակ սուրճ խմել․․․Ինձ զարմացրեց հատկապես 6-րդը։

Ավելի քան 100 միլիոն մարդ սուրճ խմում է ամեն օր միայն ԱՄՆ-ում։ Սուրճն ամենա տարածված ըմպելիքն է ամբողջ աշխարհում։ Այն պարունակում է որոշ կարևոր օրգանիկ միացություններ և սնու ցող նյութեր, այդ թվում նաև վիտամին B։

Սուրճի ամենակարևոր բաղադրիչների է համարվում կոֆեինը, որի չափա վոր օգտագործ ման դեպքում, դուք կստանաք բազմաթիվ օգտակար հատ կություններ ձեր առող ջության համար։Վերջին ժամանակ ներում բազ-մաթիվ ապացույցներ են եղել, որոնց ցույց են տալիս, որ այս մուգ ըմպելիքը կարող է բարելավվել ձեր առողջութ-յան վիճակը, օգնելով կանխել դիաբետը և նվա զեցնել լ յարդի հիվանդությունները։

1․ Սուրճը նվազեցնում է 2-րդ կարգի դ իաբ ետի զարգացումը. Հետազոտութ յունները ցույց են տվել, որ չափա վոր սուրճի օգտագործումը (3-ից 5 բաժակ օրվա մեջ) կարող է նվազեցնել 2-րդ կարգի շա քարային դ իաբ ետի զարգացումը, որով մեր ժամանակ ներում տա ռապում են ավելի քան 300 միլիոն մարդ։

2․ Սուրճը նվազեց նում է մի քանի տեսակի քա ղ ց կե ղների առաջաց ման հավանա կանությունը. Համաձայն հետազոտությունների, սուրճը կարող է շատ օգտակար լինել որոշ դեպքերում։ Իրականում սուրճ խմող մարդիկ ունեն 40%-ով ավելի քիչ լ յարդի քա ղ ց կ եղի զարգացման հավանականություն, որը համարվում է 3-րդը մա հացության թվով ամբողջ աշխարհում։

3․ Սուրճը կարող է խթանել ս րտի առողջությանը. Իրականում, հետա զոտությունները ցույց են տվել, որ նրանք, ովքեր խմում են 4 բաժակ սուրճ ամեն օր՝ ունեն 11%-ով ավելի քիչ հավանա կանություն ս րտի կա թ ված ունե-նալու։

4․ Սուրճը կարող է պաշտպանել Ալց հայ մեր հի վանդությունից. Հետազոտութ յունները ցույց են տվել, որ մար դիկ, ովքեր սուրճ են խմում 65%-ով կրճա տում են այս հիվանդության առաջացումը։

5․ Սուրճը կարող է զգալիորեն նվազեց նել դեպրեսիան. Առանձին հետազո տությունները ցույց են տվել, որ մարդիկ, ովքեր խմում են օրգական 4 կամ 5 բաժակ սուրճ 53%- ով ավելի քիչ են հակված ինքնաս պանության։

6․ Սուրճը կարող է խ թանել ճարպի այրմանը. Գիտա կանորեն ապացուցված է, որ կո ֆեինը կարող է արագաց-նել օրգանիզմի ճարպի այրումը 10%-ով։

7․ Սուրճը օգնում է ձեզ ավելի երկար ապրել. Մինչև այս ենթադ րությունը, անկացվել են բավա կանին շատ հե տազոտություններ, որոնք ցույց են տվել, որ սուրճ խմելն իսկապես քչացնում է վաղ աժամ մա հերի հավանակա նությունը։

Եղեք առողջ

Եթե հավանեցիք այս գրառումը կիսվեք Ձեր ընկերների հետ.
GOOD LOOKING NEWS